Συνέντευξη μὲ τὸν Κων/νο Χ’ Ἀναγνώστου, μελισσοκόμο

1.Κατ’ἀρχὰς θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουμε πόσο χρόνων εἶσαι καὶ ἀπὸ ποιὸ μέρος τῆς Ἑλλάδας κατάγεσαι.


Εἶμαι 30 ἐτῶν καὶ μένω στὴν Ἀνάληψη, ἕνα χωριὸ ἔξω ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη.


2. Τὸ ὅτι ἀσχολήθηκες μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ παραγωγὴ τοῦ συγκεκριμένου προϊόντος ἀποτελεῖ παιδικὸ ὄνειρο ἢ ἁπλῶς ἦταν μιὰ ἐπιλογὴ ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης; Μίλησέ μας γι’ αὐτό. Ἀπὸ ποιὸν ἔμαθες τὴν τέχνη τῆς καλλιέργειας/ ἐργασίας σου;


Εἶχα ἔρθει σὲ ἐπαφὴ παλιότερα, ὅταν ἤμουν μικρὸς καὶ εἶχα ἕνα μικρὸ ἐρέθισμα καὶ εἶπα ἂς τὸ ξεκινήσω καὶ τελικά μοῦ ἄρεσε πάρα πολύ. Τὸ ἔχω ἀγαπήσει. Ὁ πατέρας μου γνώριζε μελισσοκομία καὶ ἀπὸ αὐτὸν πῆρα τὶς γνώσεις καὶ ἀσχολήθηκα. Δὲν τὸ ἤθελα ἀπὸ παλιά, ἁπλῶς προέκυψε στὴν πορεία, μιᾶς καὶ λόγῳ κρίσης δὲν ὑπῆρχε δουλειά. Πρὶν 3-4 χρόνια ξεκίνησα μὲ 4 κυψέλες ποὺ εἶχα συνεταιρικὰ καὶ τώρα πιὰ ἔφτασα νὰ ἔχω μόνος μου 50 κυψέλες.


3. Πιστεύεις πὼς ἡ κρίση σήμερα εἶναι μόνο οἰκονομικὴ καὶ πῶς θὰ μπορέσει νὰ ξεπεραστεῖ; Ἐσὺ πιστεύεις ὅτι τὰ ἔχεις καταφέρει μὲ τὴν κρίση;


Ὄχι, δὲν εἶναι μόνο οἰκονομική, γιατί πιστεύω πὼς ἐξυπηρετεῖ ἄλλα συμφέροντα. Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς θέλουν νὰ χτυπήσουν τὴ θρησκεία καὶ νὰ ἐξαθλιώσουν τὸν κόσμο. Μόνο ὁ Θεὸς ξέρει πῶς μπορεῖ νὰ ξεπεραστεῖ. Στὴν Ἑλλάδα μὲ πλήρη συνεννόηση ὅλων καὶ μὲ πολλὴ προσευχὴ καὶ προσήλωση θὰ πρέπει νὰ ἐπανέρθουμε στὶς ἀξίες καὶ στὰ ἰδανικά μας. Ὅσο γιὰ τὸ ἂν τὰ κατάφερα, πιστεύω πὼς ὄχι ἀκόμη, μέχρι νὰ φτάσω σὲ ἕνα ἐπιθυμητὸ ἐπίπεδο ποὺ θὰ μοῦ ἀποφέρει κάποιο εἰσόδημα ἐτησίως. Αὐτὴν τὴ στιγμὴ ἔχω μόνο ἔξοδα, τὰ ὁποῖα εὐελπιστῶ πὼς μὲ ἀγώνα θὰ καλύψω ἀργότερα. Πρὸς τὸ παρὸν κοιτάω νὰ καλύπτω τὰ ἔξοδά μου. Εἶναι πολὺ δύσκολο, γιατί δὲν ὑπάρχουν προγράμματα καὶ δὲν ὑπάρχει βοήθεια ἀπὸ τὸ κράτος, μιᾶς καὶ οἱ ἐπιδοτήσεις δὲν εἶναι ἐπαρκεῖς καὶ, ἂν δὲν ἔχεις ἕνα ἀρχικὸ κεφάλαιο, δὲν μπορεῖς νὰ βοηθηθεῖς. Καλύτερα νὰ ἀγωνιστῶ μόνος μου καὶ σιγὰ σιγὰ νὰ φτάσω στὸ ἐπιθυμητὸ ἐπίπεδο.


4. Ἀπὸ τὴ μέλισσα ἐξαρτᾶται τὸ 50-60% τῆς φύσης, ὁπότε εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ αὐτὴ κι αὐτή σου
ἡ ἐνασχόληση σὲ κάνει περήφανο;

Ἡ μελισσοκομία ἔχει πολὺ κόπο, εἶναι πολὺ δύσκολη δουλειά, ἀλλὰ συνάμα προσφέρει εὐχαρίστηση, γιατί ἀσχολεῖσαι μὲ τὴ φύση. Ἂν δὲν τὸ ζήσεις, δὲν μπορεῖς νὰ τὸ καταλάβεις. Εἶμαι στενοχωρημένος ποὺ δὲν ἀσχολήθηκα νωρίτερα. Τὴν παλιότερη δουλειά μου τὴν ἔκανα γιὰ βιοποριστικοὺς λόγους, ἀλλὰ τὰ μελίσσια εἶναι καὶ ἀγάπη, εἶναι ἔρωτας. Δὲ θεωρῶ πὼς κάνω ἀγγαρεία, ἴσα ἴσα ἔχω ἀγαπήσει τὴ μελισσοκομία καὶ κάνω τὴ δουλειά μου μὲ πολλὴ εὐχαρίστηση καὶ μάλιστα ἔχω καὶ πολλὰ σχέδια γιὰ τὸ μέλλον.

5. Πῶς εἶναι οἱ συνθῆκες ἐργασίας στὴ φύση; Πολλοὶ τὴ φοβοῦνται. Εἶναι ὄντως τόσο ἀπαιτητική; ποιὰ εἶναι ἡ πραγματική σου ἀμοιβή; Αὐτὸ ποὺ τελικὰ μένει ἀξίζει τὸν κόπο;

Ἡ μελισσοκομία καὶ ὅλες οἱ ἐργασίες τοῦ πρωτογενοῦς τομέα ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν φύση εἶναι δύσκολες, μιᾶς καὶ, ἂν δὲν πάει καλὰ ἡ χρονιὰ, μπορεῖ νὰ μὴν ἔχεις καθόλου ἔσοδα. Τὸ κέρδος εἶναι σχετικό. Μπορεῖς νὰ ἀσχοληθεῖς καὶ μὲ τὰ παράγωγα τοῦ μελιοῦ (κερί, πρόπολη, βασιλικὸς πολτός). Ἀκόμη καὶ τὰ μελίσσια ποὺ ἔχω, ἂν βοηθήσει ὁ καιρὸς καὶ πᾶνε ὅλα εὐνοϊκὰ, μποροῦν νὰ ἀποφέρουν κάποιο εἰσόδημα.

6. Νιώθεις πὼς ἡ ἐπαφή σου μὲ τὴ φύση καὶ τὸν πρωτογενῆ τομέα σὲ ἔχει βοηθήσει ὡς ἄνθρωπο; Καὶ ἂν ναὶ, πῶς;

Ναί, ψυχολογικά πλέον ναί. Παίρνεις μαθήματα ἀπὸ τὶς μέλισσες. Λειτουργοῦν ἄψογα, ὑπάρχει μιὰ τάξη μέσα στὴν κυψέλη. Ἡ κάθε μέλισσα κάνει τὴ δουλειά της καὶ σέβεται ἡ μιὰ τὴν ἄλλη καὶ ὅλες σέβονται τὴ βασίλισσα. Τὸ μελίσσι ἔχει τὴ βασίλισσα ὡς τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα, ἐπειδὴ ξέρουν ὅτι, ἂν δὲν ὑπάρχει ἡ βασίλισσα, θὰ χαθεῖ ἡ ἀποικία τους. Καθὼς τὸ μελίσσι κινεῖται, ἀνοίγουν δρόμο γιὰ νὰ περάσει ἡ βασίλισσα.


7. Θὰ συμβούλευες ἄλλους νέους νὰ μείνουν στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἐπικεντρωθοῦν στὸν πρωτογενῆ τομέα ἢ θεωρεῖς
πὼς ἡ γῆ ἔχει ἀπαιτήσεις καὶ δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ ἀντεπεξέλθουν;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ ἀντεπεξέλθουν, ὅμως εἶμαι κατὰ τῆς ἄποψης νὰ ἐγκαταλείπεις τὴ χώρα σου. Ἐπίσης ἔχουμε τὴν καλύτερη χώρα, τὴν πιὸ εὐλογημένη σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἔχουμε ἀναρίθμητα διαφορετικὰ εἴδη φυτῶν. Σὲ σεμινάριο ποὺ παρακολούθησα ἔμαθα πὼς τὰ δικά μας ἀρωματικὰ φυτὰ ποὺ ἦταν στὰ σύνορα μὲ ἄλλες γειτονικές μας χῶρες εἶχαν περισσότερο αἰθέριο ἔλαιο ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα φυτὰ τῶν ἄλλων χωρῶν. Αὐτὸ τὰ λέει ὅλα. Ὁπότε γιατί νὰ ἐγκαταλείψεις τὴ χώρα σου; Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρει. Ἤδη προτρέπω ἀνθρώπους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴ μελισσοκομία. Εἶναι πολὺ ἀπαιτητικὴ δουλειὰ καὶ γενικὰ ἡ γεωργία καὶ ἡ κτηνοτροφία σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ἡ καθεμιὰ ἔχει τὶς δικές της ἀπαιτήσεις. Τὴ μελισσοκομία ἴσως μπορεῖς νὰ τὴν ἐλέγξεις κάπως καλύτερα, χωρὶς βέβαια νὰ σοῦ ἀφήνει πολλὰ περιθώρια.


Εἶμαι κατὰ τοῦ νὰ ἐγκαταλείπεις τὴ χώρα σου, γιατί, ἂν ὑπάρξει κάποια ὀργάνωση καὶ δοθοῦν ἀπὸ τὸ κράτος ἐφόδια, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ καλλιεργήσουν, μπορεῖς νὰ κάνεις πολὺ καλὲς ἐξαγωγές, καθότι τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα εἶναι ἀσύγκριτα παγκοσμίως.


8. Ἴσως κάποιοι θεωρήσουν πὼς μὲ αὐτή σου τὴν ἐνασχόληση πέταξες τὸ πτυχίο σου στὰ σκουπίδια καὶ φυσικά
τοὺς κόπους τόσων χρόνων ἢ ἀκόμη καὶ τὴν περιουσία τῆς οἰκογένειάς σου. Τί ἔχεις νὰ πεῖς γι’ αὐτό;


Ἔχω τελειώσει ψυκτικὸς σὲ τεχνικὸ λύκειο. Αὐτὴν τὴ στιγμὴ νιώθω πὼς πῆγε χαμένο ὅ,τι ἔμαθα, γιατί δὲν ὑπάρχουν
εὐκαιρίες νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ αὐτὸ ποὺ σπούδασες.


9. Ἡ οἰκογένειά σου τί λέει γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ πῆρες; Με τί μάτι βλέπει αὐτὴν τὴ νέα σου προσπάθεια;


Ἡ οἰκογένειά μου ἦταν ὑπὲρ τῆς ἐνασχόλησής μου μὲ τὴν μελισσοκομία ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ μὲ στηρίζει σὲ αὐτή μου τὴν προσπάθεια.


10. Ἡ ζωὴ μὲ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα συμβάλλει καὶ μὲ ποιὸ τρόπο στὴ δημιουργία οἰκογένειας;
Καὶ γιατί πιστεύεις πώς οἱ σημερινοὶ νέοι δυσκολεύονται νὰ προχωρήσουν σὲ γάμο;

Νιώθεις πὼς ἡ ἐνασχόληση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα μπορεῖ νὰ βοηθήσει, ἐξασφαλίζοντας κάποιες βασικὲς πρῶτες ἀνάγκες; Ἡ ἐνασχόληση μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα βοηθάει, γιατί μπορεῖς νὰ φτιάξεις ἕνα δικό σου προϊὸν καὶ τουλάχιστον ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε σὲ χωριὸ μποροῦμε νὰ ἔχουμε καὶ ἀνταλλακτικὸ ἐμπόριο, ὅπως γινόταν παλιότερα, γιατί σὲ αὐτὲς τὶς μέρες γυρνᾶμε. Ἀπὸ τὴ δουλειὰ ψήνεσαι, δὲν κάνεις ἁπλὰ τὸ ὀκτάωρό σου. Ἐκεῖ εἶσαι ἐσύ, ἡ φύση καὶ ὁ Θεός.


Εἶναι λίγο μπερδεμένη ἡ κατάσταση στὴ σημερινὴ ἐποχή, μιᾶς καὶ ὁ νέος δὲν θὰ ἐπιλέξει εὔκολα σύντροφο ποὺ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα,ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἂν ἔρθουν δύσκολες στιγμὲς, θὰ ἀποδεχτεῖ καὶ αὐτὴν τὴν ἐργασία, γιατί κάπως θὰ πρέπει νὰ τραφεῖ. Πρέπει νὰ ἔχει τὶς κοτοῦλες του, τὰ ζωάκια του. Δυσκολεύονται οἱ νέοι νὰ κάνουν οἰκογένεια, γιατί ἔχουμε περάσει σὲ ἄλλα μονοπάτια πιὸ ἐκσυγχρονισμένα, πιὸ δυτικά, πιὸ ἐλεύθερα (μὲ τὸ δικό μας στενὸ μυαλὸ τὰ θεωροῦμε ἐλεύθερα), καὶ ὁ κόσμος δὲν στρέφεται πρὸς τὴ διατήρηση τῶν ἰδανικῶν καὶ τὴ δημιουργία οἰκογένειας, ἀλλὰ κοιτάει πῶς θὰ περάσει καλὰ χωρὶς πολλὲς δεσμεύσεις καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

Πλέον αὐτὸ περνάει στὸν κόσμο καὶ στὴ νεολαία δυστυχῶς, ἀφοῦ παντοῦ προβάλλεται ἡ μοιχεία, οἱ ἐκτρώσεις κ.ἂ. Ὅσο περνάει ὁ καιρὸς ἐξαλείφεται τὸ ἰδανικὸ καὶ τὸ καλὸ καὶ πηγαίνουμε σὲ χειρότερες ἐποχές. Πλέον ἡ διαστροφὴ
ἔχει μπεῖ στὴ ζωή μας γιὰ τὰ καλὰ καὶ στὸ μέλλον θὰ θεωρεῖται φυσιολογικὴ ἀπὸ τὰ μικρὰ παιδιά. Εἶναι πλέον λίγοι ὅσοι εἶναι στὴν ἐκκλησία καὶ ὁ κόσμος δὲν θέλει νὰ ἀκούσει γιὰ ἐκκλησία καὶ Θεό.