ΨΗΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ;

Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης

Σύγχιση καί προβληματισμό προκαλοῦν στούς χρῆστες τῆς κινητῆς τηλεφωνίας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο τά ἀλληλοσυγκρούομενα συμπεράσματα τῶν ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν πού ἀφοροῦν τίς πιθανές ἐπιπτώσεις ἀπό τήν χρήση τῶν κινητῶν στήν ὑγεία.

Τά κινητά τηλέφωνα ἀποτελοῦν βασικό ἐργαλεῖο τῆς καθημερινότητάς μας. Εἶναι πλέον ἀδιανόητο νά κυκλοφορήσουμε χωρίς αὐτό, ἀφοῦ ἀναμφίβολα συμβάλλει ἐνεργά στή βελτίωση τῆς ἐπαγγελματικῆς, κοινωνικῆς καί προσωπικῆς μας ζωῆς. Ὡστόσο, ὁρισμένοι ἐκφράζουν τίς ἐπιφυλάξεις τούς ὅσον ἀφορᾶ στήν «ἐπικυνδυνότητα τῶν κινητῶν», καθώς καί στίς ἐπιπτώσεις τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας στήν ἀνθρώπινη ὑγεία. Ἄν κάθε φορᾶ ποῦ φέρνετε τό ἀκουστικό του κινητοῦ κοντά στό αὐτί σας γιά νά πραγματοποιήσετε μιά κλήση ἀναρωτιέστε ἄν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά «ψηθεῖ ὁ ἐγκέφαλό σας»;  Τότε μᾶλλον θά σᾶς ἐνδιαφέρει ἀρκετά το ἄρθρο…

Έχετε σκεφτεῖ ποτέ, ὅτι τό κινητό, μᾶς παρέχει τήν εὐκαιρία νά εἴμαστε ὁπουδήποτε σωματικά παρόντες ἀλλά ψυχικά ἀποντες; Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ἐπιτρέπει τήν ὄχι μόνο τήν ἐπικοινωνία ἀλλά καί τήν ἀπομόνωση. Ἡ αὐξημένη χρήση τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου μέ ὅλες τίς δυνατότητες πού προσφέρει, ἔχει ὁδηγήσει ἀναμφισβήτητα στήν ἀδυναμία διαχείρησης τοῦ χρόνου. Καί οἱ  ἐπιπτώσεις δέν σταματᾶνε ἐκεῖ.  Ἡ ἄσκοπη καί ἀλόγιστη χρήση τοῦ κινητοῦ ἔχει σοβαρές ἐπιπτώσεις καί στήν ὑγεία τούς ἰσχυρίζονται ἀρκετοί ἐπιστήμονες. Ἄν καί σύμφωνα μέ τίς μέχρι τώρα ἔρευνες δέν ὑπῆρξαν ἀποδείξεις ὅπου ἡ χρήση τοῦ κινητοῦ εἶχε ἄμεση ἐπίπτωση στήν ὑγεία, οἱ ἐπιστήμονες κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ

 Δυστυχῶς, δέν ὑπάρχει μία σαφῆ ἀπάντηση ὅσον ἀφορᾶ τό «ψήσιμο» τοῦ ἐγκεφάλου, καθώς οἱ ἔρευνες πού ἔχουν γίνει παρουσιάζουν ἀντικρουόμενα ἀποτελέσματα. Μέχρι σήμερα πάντως ἀρκετοί ἔχουν ἐκφράσει δύο βασικά ἐρωτήματα, πού σχετίζονται μέ τή χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων. Τό πιό «ἀντιφατικό» ἀπό αὐτά εἶναι τό κατά πόσο ἡ χρήση τούς σχετίζεται μέ τήν πρόκληση καρκίνου.

Πολλοί διεθνεῖς, ἀνεξάρτητοι ἐπιστημονικοί ὀργανισμοί ἔχουν διεξάγει ἔρευνες ἀναλύοντας τίς ἐπιπτώσεις τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας στήν ἀνθρώπινη ὑγεία, προκειμένου νά ἀπαντηθοῦν ὅλα τα σχετικά, «καυτά» ἐρωτήματα. Μιά βρετανική ἔρευνα, πού δημοσιεύτηκε στίς ἀρχές τοῦ 2001 ὑποστηρίζει ὅτι τά κινητά μποροῦν νά προξενήσουν ζημιά στήν ὑγεία μέσω τῆς ἐπιτάχυνσης τοῦ χρόνου πού ἀποκρίνεται ὁ ἐγκέφαλος. Μιά ἄλλη ἔρευνα ἀπό Σουηδούς ἐρευνητές ὑποστηρίζει ὅτι ἄτομα, τά ὁποῖα χρησιμοποιῆσαν κινητά τηλέφωνα «ἀναλογικῆς» τεχνολογίας γιά χρονικό διάστημα μεγαλύτερό των 10 ἐτῶν, ἔχουν 26% περισσότερες πιθανότητες ἐμφάνισης καρκίνου στόν ἐγκέφαλο ἀπό ὅτι τά ἄτομα πού δέ χρησιμοποίησαν κινητά.

Τά ραδιοκύματα πού ἐκπέμπουν τά κινητά τηλέφωνα εἶναι ἐπιβλαβῆ γιά τά κύτταρα τοῦ σώματος καί προκαλοῦν βλάβες στό DNA, ἀνακοίνωσε ὁμάδα ἐρευνητῶν μετά ἀπό μελέτη πού διενήργησε σέ ἐργαστηριακές συνθῆκες. Οἱ ἐρευνητές μελέτησαν τήν ἐπίδραση τῆς ἀκτινοβολίας σέ ἀνθρώπινα καί ζωικά κύτταρα σέ ἐργαστηριακές συνθῆκες. Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν διαπιστώθηκε πώς τά κύτταρα παρουσίασαν μείωση τῶν μονῶν καί διπλῶν ἁλυσίδων DNA,  βλάβη σχεδόν ἀνεπανόρθωτη.  Ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν ἐρευνῶν Δρ Franz Adikofer, τονίζει: «Δέν θέλουμε νά προκαλέσουμε πανικό στόν κόσμο, ἀλλά καλό εἶναι νά λαμβάνουμε τά ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας καί νά ἀποφεύγουμε τή χρήση κινητῶν τηλεφώνων, ὅταν εἶναι δυνατή ἡ σταθερή τηλεφωνία». Σημειώνεται πώς αὐτή τή στιγμή στόν κόσμο ὑπάρχουν 1,5 δίς χρῆστες κινητῶν τηλεφώνων.

Σύμφωνα μέ πρόσφατα πειράματα, ἡ ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπουν τά κινητά τηλέφωνα μπορεῖ νά προκαλέσει δερματοπάθειες ἤ ἄλλες ἀλεργικές ἀντιδράσεις. Οἱ ἔρευνες ἔδειξαν ὅτι τά μικροκύματα πού ἐκπέμπονται ἀπό τά κινητά τηλέφωνα μποροῦν νά «ἀναστατώσουν» τά ἀντιγόνα στό αἷμα μας, πράγμα πού δημιουργεῖ αὐξημένες ἀλλεργικές ἀντιδράσεις σέ πράγματα ὅπως ἡ σκόνη, ἡ γύρη καί τά ζωίφια. Ἐπιπλέον Σουηδοί ἐρευνητές βρῆκαν ὅτι τά κινητά τηλέφωνα μποροῦν νά βλάψουν βασικά ἐγκεφαλικά κύτταρα πού σχετίζονται μέ τή μάθηση, τή μνήμη καί τήν κίνηση, ἀλλά  καί νά προκαλέσουν πρώιμη ἐκδήλωση τῆς νόσου Αlzheimer. Μήπως πρέπει νά τό ξανασκεφτοῦμε πρίν συνεχίσουμε νά χρησιμοποιοῦμε τόσο πολύ το κινητό μας;

Πολλές ἀπό τίς ἑκατοντάδες μελέτες τῆς τελευταίας δεκαετίας κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ χρήση τῶν κινητῶν μπορεῖ νά προκαλέσει καρκίνο τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου, ἀλλαγή τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ, μείωση τῆς γονιμότητας, ἐπιτάχυνση τοῦ θανάτου τῶν κυττάρων καί ἐνδεχόμενη καρκινογέννηση! Ὅπως σημειώνει ἡ κ.Κωσταντίνα Νικήτα, καθηγήτρια στό ΕΜΠ, «μιά σειρά ἐρευνῶν γιά τίς θερμικές ἐπιδράσεις καταγράφουν, ἐπιπλέον, ἐξάντληση καί μυική ἀδυναμία».

Συνοψίζοντας κανείς τά ἀποτελέσματα τῶν παραπάνω ἐρευνῶν, διαπιστώνει ὅτι ἐπιπτώσεις πού μποροῦν νά δημιουργηθοῦν ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῶν κινητῶν τηλεφώνων εἶναι: πονοκέφαλοι, κόπωση, ἀπώλεια μνήμης, δερματικές παθήσεις, ὑπογονιμότητα, ἔλλειψη συγκέντρωσης καί ἀϋπνίες.

 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ;

Ὁ ἐγκέφαλος ἑνός 10χρονου παιδιοῦ πού χρησιμοποιεῖ κινητό τηλέφωνο ἀπορροφᾶ μεγαλύτερη ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία συγκριτικά μέ τούς ἐνήλικες. Μελέτη πού πραγματοποίησε τό ἐργαστήριο Βιοιατρικῶν προσομοιώσεων καί Ἀπεικονιστικῆς Τεχνολογίας ΕΜΠ, δείχνει ὅτι σέ πoλλές περιπτώσεις ἡ ἀκτινοβολία πού δέχεται ὁ χρήστης ὅταν μιλᾶ στό κινητό μπορεῖ νά ξεπερνᾶ ἀκόμα καί τά ἀνώτατα ὅρια πού ὁρίζει ὁ Παγκόσμιος ὀργανισμός ὑγείας. Ἡ ἠλεκρομαγνητική ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπει τό κινητό διαπερνᾶ τό κρανίο καί εἰσχωρεῖ στούς ἐγκεφαλικούς ἱστούς. Τά παιδιά πρέπει νά ἀποφεύγουν νά μιλοῦν στό κινητό, καθώς ἀνήκουν σέ ὁμάδα ὑψηλοῦ κινδύνου. Ἐνδεικτική των ἐπιπτώσεων εἶναι ἡ Ἱσπανική μελέτη τοῦ Νευροδιαγνωστικοῦ κέντρου τῆς Μαρμπέλα,τό 2002,  πού κατέγραψε ὅτι ἐλάχιστα λεπτά χρήσης τοῦ κινητοῦ ἀπό ἕνα παιδί ἀρκοῦν γιά νά μειωθοῦν οἱ ἐγκεφαλικές λειτουργίες γιά σχεδόν μία ὥρα. Ἡ πτώση τῆς δραστηριότητας τοῦ ἐγκεφάλου ἦταν μεγαλύτερη στήν πλευρά ἐκείνη πού ἀκουμποῦσε τό τηλέφωνο. Σύμφωνα μέ τούς ἐπιστήμονες, ὁ ἐγκέφαλος τοῦ χρήστη ἀπρροφᾶ ἕως καί τό 70% τῆς ἰσχύος πού ἐκπέμπει τό κινητό τηλέφωνο!

Καί ἄλλη Ἔρευνα, πού διεξήχθη ἀπό βρετανούς ἐπιστήμονες ἔδειξε ὅτι ἡ ὑπερβολική χρήση κινητῶν εἶναι ἐπιβλαβής γιά τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν. Συγκεκριμένα, στούς ἐφήβους, ἐπειδή ὁ ἐγκέφαλός τους καί τό νευρικό τους σύστημα δέν ἔχει πλήρως ἀναπτυχθεῖ, ὑποστηρίζεται ὅτι ὑπάρχουν κίνδυνοι γιά τήν ὑγεία τούς ἀκριβῶς γιατί εἶναι πιό εὐάλωτοι ἀπό τούς ἐνήλικες. Ταυτόχρονα, τά παιδιά ἐπειδή ἔχουν μικρότερο ἐγκέφαλο, λεπτότερο κρανίο καί ὑψηλότερους ἱστούς παραγωγικότητας ἀπό τούς μεγάλους δέχονται μεγαλύτερη ἐνέργεια ἀπό τά κινητά τηλέφωνα σέ σχέση μέ αὐτούς.

Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, χρησιμοποιοῦν πλέον τά κινητά, ὅσο συχνά καί οἱ μεγαλύτεροι! Εἶναι πιά δυστυχῶς τόσο πολύ διαδεδομένη ἡ χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων στά παιδιά, ὥστε  σέ λίγα χρόνια θά θεωρηθοῦν ὡς πραγματικά «πειραματόζωα» γιά τίς συνέπειες ἀπό τήν ὑπερβολική τουλάχιστον χρήση τους. 

Η ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ

Ὡστόσο, ἔχουν ὑπάρξει καί ἔρευνες πού ἐμφανίζουν ἀντίθετα ἀποτελέσματα.Τό Δεκέμβριο τοῦ 2001 ἦρθε στό φῶς τῆς δημοσιότητας μιά ἀμερικάνικη ἔρευνα, ἡ ὁποία ὑποστήριζε ὅτι ἡ χρήση τῶν κινητῶν δέν αὐξάνει τίς πιθανότητες ἐμφάνισης καρκίνου στόν ἐγκέφαλο. Παρόμοια ἀποτελέσματα ἐμφάνισε καί ἡ ἔρευνα πού παρουσίασαν οἱ Δανοί ἐρευνητές τό Φεβρουάριο τοῦ 2002. Πρόσφατα στοιχεῖα δέν ἐμπλέκουν τή χρήση κινητοῦ τηλεφώνου στήν ἀνάπτυξη καρκίνου, βρίσκει μιά ἀνεξάρτητη ἐπιθεώρηση. Προτείνει, ὡστόσο νά ὑπάρχει μιά προληπτική προσέγγιση στή χρησιμοποιήση τους.

Ἡ ἔκθεση τῆς συμβουλευτικῆς ὁμάδας, πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν βρετανική ἐπιτροπή ραδιολογικῆς προστασίας, λέει ὅτι ὁ περιορισμός τῆς ἔρευνας ἕως σήμερα, καί τό γεγονός ὅτι τά κινητά τηλέφωνα δέν ἔχουν μεγάλο χρόνο ὕπαρξης καί φυσικά χρήσης ὥστε  νά ξέρουμε τίς μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις τους στήν ὑγεία, αὐτό λοιπόν σημαίνει ὅτι οἱ κίνδυνοι γιά τήν ὑγεία δέν μποροῦν νά ἀποκλειστοῦν ἐντελῶς. Ἡ ἔρευνα ἔγινε ὡς ἀπάντηση σέ ἕνα αἴτημα ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς Βρετανίας σχετικά μέ τήν ἐπίδραση τῶν κινητῶν τηλεφώνων. Ἡ ἀνεξάρτητη συμβουλευτική ὁμάδα σχετικά μέ τήν μή ἰονίζουσα ἀκτινοβολία στό ἐρευνητικό ἵδρυμα τοῦ καρκίνου στό Λονδίνο, ἀξιολόγησε τά πρόσφατα πειραματικά καί ἐπιδημιολογικά στοιχεῖα στήν μικροκυματική ραδιοφωνική ἀκτινοβολία RF ἀπό ὅλες τίς πηγές, ἰδιαίτερα ἐκείνων πού συνδέονται μέ τά κινητά τηλέφωνα καί τούς σταθμούς τῶν βάσεων τῶν κινητῶν. Ἀναφέρουν  ὅτι τό βάρος τῶν στοιχείων δέν ἐμπλέκει τίς ἐξπομπές τῶν μικροκυμάτων σέ ἐκθέσεις κάτω ἀπό τά συνιστώμενα ἐπίπεδα ἀλλά, αὐτή ἡ ἔρευνα προειδοποεῖ ὅτι τά μεταβλητά στοιχεῖα τῶν βραχυπρόθεσμων ἐρευνητικῶν στοιχείων σημαίνουν ὅτι δέν μποροῦν νά ἀποκλειστοῦν ἐντελῶς ἐπιβλαβῆ φαινόμενα πάνω στήν ὑγεία.

 ΤΕΛΙΚΑ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ;

Οἱ περισσότεροι ἐπιστήμονες, πάντως συμφωνοῦν ὅτι τά στοιχεῖα πού συνδέουν τή χρήση κινητῶν τηλεφώνων μέ τήν ἐμφάνιση καρκίνου εἶναι ἀνεπαρκῆ. Ὁ καθηγητής ἰατρικῆς στό χάρβαρντ, κ.Δημήτρης Τριχόπουλος, χαρακτήρισε σέ ἡμερίδα τοῦ ὑπουργείου μεταφορῶν καί ἐπικοινωνιῶν τό κινητό τηλέφωνο ὡς ἐντελῶς ἀκίνδυνο.

Ἐκφράζονται, ὅμως, ἐπιφυλάξεις. Ὁ ἀμερικανός  ἐρευνητής Ἄλαν Φρέι ἔκανε μία μακροχρόνια ἔρευνα σχετικά μέ τίς ἐπιδράσεις τῶν μικροκυμάτων στόν αἱματοεγκεφαλικό φραγμό τοῦ ἐγκεφάλου διάφορων ζώων καί διαπίστωσε σοβαρές βλάβες. Τονίζει, ἡ ἠλεκτρομγνητική ἀκτινοβολία συνδέεται μέ πολλές βιολογικές διεργασίες μέ ἀποτέλεμα νά εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο νά μήν ὑπάρχουν ἐπιδράσεις.

 Οἱ ἐπιστήμονες ἐξακολουθοῦν νά τάσσονται ὑπέρ τῆς περιορισμένης χρήσης τῶν κινητῶν τηλεφώνων, κυρίως γιά προληπτικούς λόγους. Οἱ ἴδιοι οἱ ἐρευνητές τονίζουν ὅτι τό θέμα χρήζει παραιτερω παρακολούθησης, προκειμένου νά ἐλεχθοῦν συνολικά οἱ συνέπειες στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό ἀπό τή μακροχρόνια χρήση καί ἀναφέρουν πώς τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας πού δίνουν στή δημοσιότητα ἀποτελοῦν οὐσιαστικά τόν προπομπό μιᾶς ἀκόμα μεγαλύτερης μελέτης. Σέ ὅτι ἀφορᾶ τούς ἀνήλικους κατόχους κινητῶν τηλεφώνων προτείνουν νά χρησιμοποιοῦνται οἱ ἐν λόγω συσκευές μόνο σέ περιπτώσεις ἀνάγκης, καθώς ὁ ἐγκέφαλος καί τό νευρικό τους σύστημα,πού βρίσκονται σέ διαδικασίς ἀνάπτυξης,εἶναι εὐάλωτα.

Δέν παίζει κανείς μέ τήν ὑγεία του. Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅσοι δέν κάνουν χρήση ἀλλά κατάχρηση τῆς κινητῆς τηλεφωνίας ἔχουν πολύ σοβαρούς κινδύνους νά κλονιστεῖ ἡ ὑγεία τους. Γιά αὐτό οἱ προτάσεις εἶναι οἱ ἑξῆς:

Τό κινητό τηλέφωνο δέν πρέπει νά χρησιμοποεῖται ἀπό εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ δήλ παιδιά, ἄτμα στήν ἀνάπτυξη ἤ ἄτομσε εἰδική κατάσταση ὑγείας (ἔγκυες γυναῖκες, ἀρρώστους κ.τ.π). Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τή χρήση στά ἄτομα αὐτά εἶναι πολύ μεγαλύτερες σέ σχέση μέ τά φυσιολογικά ἄτομα. Θυμίζω τήν χαρακτηριστική φράση τοῦ καθηγητῆ κ.Θωμά  Ξένου «Το νά δίνεις τό κινητό σέ ἕνα παιδί εἶναι σάν νά τοῦ δίνεις τά κλειδιά τοῦ αὐτοκινήτου γιά νά τό ὁδηγήσει»

Τό κινητό τηλέφωνο πρέπει νά συνοδεύεται πάντα ἀπό τό hands-free. Θά πρέπει νά ἀπφεύγεται ἡ ἐπαφή τῆς κεραίας μέ τό κεφάλι.Ἐναλλακτικά,ἐπιδιώκουμε ἡ συσκευή τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου νά ἔχει ἀνοιχτή ἀκρόαση.Ἔτσι μποροῦμε νά τό χρησιμοποιοῦμε ἀπό ἀπόσταση.

Προσοχή στά τηλέφωνα μέ ἐσωτερικές κεραῖες. Δέν πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε κανένα ἀξεσουάρ (πχ θῆκες) πού ἐμποδίζει τό τηλέφωνο νά ἐκπέμψει σωστά.

Θά πρέπει νά περιοριστεῖ ὅσο εἶναι αὐτό δυνατό, ἡ ἄσκοπη χρήση τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου. Χρησιμοποιοῦμε τό κινητό τηλέφωνο τό πολύ 2 λεπτά συνεχόμενα, Ἄν ἔχουμε νά ποῦμε περισσότερα, χρησιμοποιοῦμε σταθερό τηλέφωνο.

Εἴμαστε πολύ προσεκτικοί στήν ἐπιλογή ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας καί κινητοῦ τηλεφώνου. Πρίν κοιτάξουμε τά «ἄχρηστα» ἀξεσουάρ πού μπορεῖ νά προσφέρει διαβάζουμε τό ἐγχειρίδιο χρήσης καί ἐλέγχουμε τό μέγεθος SAR καί ἄν πληρεῖ τίς αὐστηρές διεθνεῖς καί κρατικές προδιαγραφές. Ἐπίσης, ἐπιλέγουμε ἑταιρεία σύμφωνα μέ τό «σῆμα». Εἶναι προτιμότερο νά πληρώσουμε κάτι παραπάνω, ἀλλά ἡ ἐκπομπή τοῦ σήματος νά εἶναι ὅσο τό δυνατόν πιό «καθαρή». Ἄν τό κινητό μας ἔχει πρόβλημα λήψης καλύτερα νά τό ἀντικαταστήσουμε.

Ὅταν βρισκόμαστε σέ σημεῖο πού ὑπάρχει ἀσθενής λήψη, τότε ἀποφεύγουμε τή χρήση τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου. Τή συγκεκριμένη στιγμή, ἡ ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπεται εἶναι πολλαπλάσια. Τό τηλεφώνημα αὐτό καλύτερα νά περιμένει..

Ἀποφεύγουμε τελείως τή χρήση τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου στό αὐτοκίνητο ἤ σέ πολύ κλειστούς χώρους γιατί ἡ ἀκτινοβολία συσσωρεύεται. Εἰδικά γιά τό αὐτοκίνητο ἀποδεικνύεαται ὅτι εἶναι αἰτία ἀπροσεξίας καί ἀτυχημάτων γιά αὐτούς πού τό χρησιμοποιοῦν καί ταυτόχρονα ὁδηγοῦν.

 Ὑπάρχει, ἐπίσης, μία ἄλλη ὄψη τῶν κινητῶν, πού ἀφοροῦν ἕναν ὄχι καί τόσο γνωστό κίνδυνο. Βρετανοί γιατροί προειδοποιοῦν γιά τόν κίνδυνο νά χτυπηθοῦν οἱ χρῆστες τῶν κινητῶν ἀπό τίς ἀστραπές, ὅταν χρησιμοποιοῦνται τά κινητά τηλέφωνα ὑπαίθρια κατά τή διάρκεια τῆς καταιγίδας. Στό British Medical journal ἀναφέρεται ἡ περίπτωση μίας ἐφήβου πού τραυματίστηκε σοβαρά ἀπό τήν ἀστραπή, ὅταν μιλοῦσε στό τηλέφωνό της. Τό 15-χρόνο κορίτσι χτυπήθηκε μιλώντας στό τηλέφωνό της σέ ἕνα μεγάλο πάρκο στό Λονδίνο κατά τή διάρκεια μιᾶς μεγάλης καταιγίδας. Τό μέταλλο στό τηλέφωνο κατευθύνει τό ρεῦμα τῶν ἀστραπῶν στό σῶμα, λένε οἱ εἰδικοί. Αὐτή δέν εἶχε καμία ἀνάμνηση ἀπό τό γεγονός ἀλλά ὑπέστη ἕνα καρδιακό ἐπεισόδιο καί ἔπρεπε νά ἀναζωογονηθεῖ. Ἕνα ἔτος ἀργότερα, αὐτή εἶναι σέ ἀναπηρική καρέκλα καί ἔχει σοβαρές φυσικές δυσκολίες καθώς ἐπίσης καί καταστροφή στόν ἐγκέφαλο, πού τήν ἔχει ὁδηγήσει σέ συναισθηματικά καί γνωστικά προβλήματα. Στό αὐτί ὅπου κρατοῦσε τό τηλέφωνο, ἔχει μιά βλάβη στό τύμπανο ἐξ αἰτίας τῆς ἔκρηξης καί μιά μόνιμη ἀπώλεια τῆς ἀκοῆς.

Συνήθως  ὅταν ἕνα ἄτομο χτυπιέται συνήθως ἀπό τήν ἀστραπή, τότε ἡ ὑψηλή ἀντίσταση τοῦ ἀνθρώπινου δέρματος ἀναγκάζει τό φορτίο τῆς ἀστραπῆς νά ρέει ἀπό τό σῶμα – κι αὐτό τό φαινόμενο εἶναι γνωστό ὡς «ἐξωτερική ἠλεκτρική ἐκκένωση». Ἀλλά κάποια ποσότητα ἀπό τό ρεῦμα μπορεῖ νά διατρέξει μέσα ἀπό τό σῶμα. Κι ὅσο περισσότερο ρεῦμα διατρέχει τό σῶμα, τόσο μεγαλύτερη καταστροφή αὐτό προκαλεῖ. Τά ἀγώγιμα ὑλικά σέ ἄμεση ἐπαφή μέ τό δέρμα, ὅπως εἶναι τά ὑγρά ἀντικείμενα  ἤ τά μέταλλα, ἑπομένως νά προκαλέσει ἐσωτερικό τραυματισμό.

Οἱ γιατροί στό νοσοκομεῖο τοῦ Λονδίνου πού ἐγχείρισαν τό αὐτί τῆς κοπέλας πληροφορήθηκαν γιά ἄλλες τρεῖς ὅμοιες περιπτώσεις ἀνθρώπων πού κτυπήθηκαν ἀπό τίς ἀστραπές τήν ὥρα πού μιλοῦσαν σέ ἕνα κινητό τηλέφωνο – μάλιστα καί οἱ τρεῖς πέθαναν ἀπό τά τραύματά τους – στήν Κίνα, τήν Κορέα καί τή Μαλαισία. Ἄν καί περιπτώσεις αὐτές ἦταν σπάνιες πρόκειται γιά ἕνα ζήτημα δημόσιας ὑγείας καί οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά καταλάβουν τούς κινδύνους. Η Swinda Esprit, μιά γιατρός στό τμῆμα  ΩΡΛ τοῦ νοσοκομείου εἶπε: « Μπορεῖ νά εἶναι γνωστό το φαινόμενο ἀλλά ὅλοι μας φέρουμε τά κινητά τηλέφωνα καί δέν σκεφτόμαστε τί κινδύνους κρύβουν στήν καταιγίδα». «Ἐάν χτυπηθεῖτε ἀπό τήν ἀστραπή θά περάσει πάνω ἀπό τό σῶμα σας, ἀλλά ἐάν κρατᾶτε κι ἕνα τηλέφωνο συγχρόνως τό ρεῦμα θά περάσει στό ἐσωτερικό καί θά πάθετε πολύ χειρότερους τραυματισμούς». Ἕνας ἄλλος εἰδικός, ὁ Paul Taylor στή μετεωρολογική ὑπηρεσία, εἶπε ὅτι θά μποροῦσε ἐπίσης νά εἶναι ἐπικύνδινο καί ἡ μεταφορά τοῦ κινητοῦ στήν τσέπη κατά τήν διάρκεια μιᾶς θύελλας. Εἶναι εὐρέως γνωστό τονίζει ὅτι ἄν βρεθοῦμε στό κέντρο μιᾶς καταιγίδας καί φοροῦμε ἤ φέρουμε μεταλλικά ἀντικείμενα τότε αὐξάνεται ἡ πιθανότητα τραυματισμοῦ.

 Τονίζουμε κλείνοντας, ὅτι σέ κάθε περίπτωση, ἡ πρόληψη εἶναι καλύτερη ἀπό τήν θεραπεία. Θά πρέπει κάθε νέο δημιούργημα τοῦ τεχνολογικοῦ μας κόσμου νά γίνεται χρήση μέ σύνεση καί προσοχή καί ὄχι κατάχρηση.

Μέχρι τώρα δέν γνωρίζουμε τίς συνέπειες πού ἔχουμε ἀπό τήν ἐπίδραση τῶν κινητῶν. Μετά ἀπό 30-40 χρόνια  ὅμως οἱ ἐπιστήμονες (γιατροί, φυσικοί, πυρινικοί κ.τ.π) πιστεύουν ὅτι τά κινητά τηλέφωνα θά δημιουργήσουν μία καινούργια ἀρρώστια ἄγνωστη πρός τό παρόν.

 Σύμφωνα μέ ὅλους τους ἐπιστήμονες πού ἀσχολήθηκαν μέ τίς ἐπιδράσεις τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό συμφώνησαν ὅτι τό κινητό πρέπει νά χρησιμοποιεῖται τό περισσότερο μέχρι 3 φορές τό μήνα καί νά μήν μιλᾶμε παραπάνω ἀπό ἐνάμιση λεπτό τήν φορά.

Ἅς τό ἔχουμε αὐτό ὑπόψη τήν ἑπόμενη φορᾶ πού θά βάλουμε τό κινητό στό αὐτί μας.