ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (πρός νέους)

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου,

Ι. Μονή Παραμυθίας Ρόδου

Τί εἶναι ἡ προσευχή; Εἶναι ἀνάγκη νά προσευχόμαστε;

Ἡ προσευχή εἶναι ὑπόθεση ὅλης της ζωῆς μας, εἶναι τό κεντρικότερο δεῖγμα τῆς ἀγάπης καί τῆς πίστεώς μας πρός τόν Θεό. Μέ τήν προσευχή αὐξάνει ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καί ὑποχωροῦν οἱ ἁμαρτωλές ἀγάπες καί ἕλξεις. Ἡ προσευχή δείχνει τήν πίστη μας ὅτι ἀποδεχόμαστε τόν Θεό ὡς κέντρο τῆς ζωῆς μας. Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη τήν ἀγάπη μας, ἀλλά ἐμεῖς χρειαζόμαστε τήν ἀγάπη Του καί ὠφελούμαστε, ὅταν τόν ἀγαποῦμε. Ὅταν ἐμεῖς ἐκδηλώνουμε τήν ἀγάπη μας πρός Αὐτόν, ἡ ἀγάπη μεγαλώνει καί μᾶς σώζει. Ἡ ἀνεκδήλωτη ἀγάπη μαραίνεται καί χάνεται. Ὅταν δέν προσευχόμαστε, … τότε ἀδιαφοροῦμε γιά τή σωτηρία μας. Ἡ προσευχή ἀνοίγει τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας στόν Θεό. Ὅταν ἔλθει ὁ Θεός μέσα μας, ἑνωνόμαστε μαζί Του καί ἁγιαζόμαστε. Ἡ προσευχή, λοιπόν, εἶναι ἐκδήλωση τοῦ πόθου μας νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό καί νά πᾶμε κοντά Του στήν αἰωνιότητα.

Ἡ προσευχή εἶναι δεῖγμα τῆς ἀνάγκης μας γιά προστασία. Ὅπως τά μικρά παιδιά ἀναζητοῦν τή στοργική καί ἀσφαλή ἀγκαλιά τῆς μητέρας τους, ἔτσι καί ἡ ψυχή ἀναζητᾶ τή στοργή καί τήν προστασία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν προσευχή δέ ζητᾶμε τόσο τήν προστασία τοῦ Θεοῦ γιά τά βιοτικά μας ζητήματα, ὅσο τήν προστασία μας ἀπό τό κακό καί τήν ἐνίσχυσή μας στό καλό. Εἶχε πεῖ ὁ Χριστός «ζητᾶτε πρῶτα τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά ἀναγκαῖα τῆς ἐπίγειας ζωῆς θά σᾶς δοθοῦν» (Ματθ. 6,33). Ὅταν ἐμεῖς ἔχουμε πρῶτο ἐνδιαφέρον τή σωτηρία μας, τότε ὁ Θεός μᾶς βοηθᾶ στήν κάλυψη τῶν βιοποριστικῶν μας ἀναγκῶν.

Ἡ προσευχή ἐπηρεάζει θετικά καί τήν ψυχή καί τό σῶμα. Νιώθουμε ἀγάπη στόν Θεό, στόν συνάνθρωπό μας καί σ’ ὅλη τη δημιουργία. Ἡ προσευχή διώχνει τό ἄγχος καί φέρνει ἠρεμία καί γαλήνη. Ἔτσι λειτουργεῖ προληπτικά ἐναντίον τῆς ἀνάπτυξης ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν.

Στήν Ἁγία Γραφή ἀναφέρεται πώς ἄγγελος ἀνεβάζει τίς προσευχές μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (Τωβίτ 12,12 καί Ἀποκ. 8,3-4). Ἡ εὐλογία τῆς προσευχῆς, ὡς δυνατότητα ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, δείχνει τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. Ὁ Θεός μᾶς ἐπιτρέπει, ὅποτε μποροῦμε καί θέλουμε, νά Τοῦ μιλοῦμε καί Αὐτός νά μᾶς ἀκούει.