ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ – ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ΄

Λέγε Συμεών…Ἰδιόμελον τοῦ Ἐσπερινοῦ εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑπαπαντῆς.
Ἦχος α΄.

Ψάλλει ὁ ἱερομόναχος Θωμὰς ἐκ τῆς Ι. Ἀδελφότητος τῶν Θωμάδων

Φαρισαῖος κενοδοξία νικώμενος…Ἰδιόμελον τοῦ Ἐσπερινοῦ. Ἦχος α΄.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Ἐμμανουηλίδης Βασίλειος

Πεντηκοστάρια Τριῳδίου…Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι…Ἦχος πλ.δ΄.Τὰ πλήθη…Ἦχος πλ.β΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Νεοχωρίτης Παναγιώτης

Νόμον τὸν ἐν γράμματι…Προσόμοιον τῶν αἴνων εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἦχος δ΄.

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι.Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων.

Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι…Δοξαστικὸν τῶν αἴνων.Ἦχος πλ.δ΄.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Νεοχωρίτης Παναγιώτης