ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πεντηκοστὴν ἐορτάζομεν…Στιχηρὸν Ἰδιόμελον τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Γερμανοῦ Ἀρχιερέως Νέων Πατρών. Ἦχος α΄

Ψάλλουν Ἁγιορεῖτες Πατέρες

Δεῦτε λαοί,…Δοξαστικόν του Ἑσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Π.Λαμπαδαρίου. Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλουν Ἁγιορεῖτες Πατέρες

Εὐλογητὸς εἶ Χριστέ…Ἀπολυτίκον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Νεοχωρίτης Παναγιώτης

Βασιλεῦ οὐράνιε,…Ἰδιόμελον μετὰ τὸν Ν΄ ψαλμόν. Ἦχος πλ.β΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Δύναμις, Ὅσοι εἰς Χριστόν…Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Μπαλασίου Ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος. Ἦχος πλ.α΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Νεοχωρίτης Παναγιώτης

Μὴ τῆς φθορᾶς…Ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄ ᾠδῆς τοῦ κανόνος. Ἦχος βαρύς.

Ψάλλουν Ἁγιορεῖτες Πατέρες