ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Λύει τοῦ Ζαχαρίου τὴν σιωπήν…Στιχηρὸν Ἰδιόμελον τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Στεφάνου τοῦ Λαμπαδαρίου. Ἦχος δ΄

Ψάλλει ὁ Διάκονος Διονύσιος Φιρφιρὴς καὶ ὁ μοναχὸς Στέφανος ἐκ τῆς Ι.Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων

Ἡ Ἐλισάβετ συνέλαβε…Καὶ νῦν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ.β΄

Ψάλλουν πατέρες τῆς Ι.Μονῆς Γρηγορίου

Ἐκλογὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου…Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλει ὁ μοναχὸς Δανιὴλ ἐκ τῆς Ἀδελφότητας τῶν Δανιηλαίων, ὁ μοναχὸς Ἀντύπας καὶ ὁ μοναχὸς Φιλόθεος ἐκ τῆς Ι.Μονῆς Γρηγορίου

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!…Προσόμοια τῶν αἴνων. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῶν Ι.Ἀδελφοτήτων Δανιηλαίων καὶ Θωμάδων

Τὴν χείραν σου τὴν ἀψαμένην…Δοξαστικόν τῶν αἴνων. Ἦχος πλ.α΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῶν Ι.Ἀδελφοτήτων Δανιηλαίων καὶ Γερασιμαίων