ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…Τὸ παρὸν εἰς σύντομον μέλος. Ἦχος πλ.α΄

Ψάλλει ἡ Χορωδία «Μαῒστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Ὁ κανών. Ἡ α΄καὶ ἡ γ΄ ᾠδή. Ἦχος α΄

Ψάλλουν πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου

Ὁ κανών. Ἡ δ΄, ἡ ε΄καὶ ἡ στ΄ ᾠδή. Ἦχος α΄

Ψάλλουν πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου

Ὁ κανών. Ἡ ζ΄, ἡ η΄καὶ ἡ θ΄ ᾠδή. Ἦχος α΄

Ψάλλουν πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου

Ἀναστάσεως ἡμέρα…Καταβασίαι τοῦ Πάσχα εἰς ἀργὸν εἰρμολογικὸν μέλος. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Π. Λαμπαδαρίου. Ἦχος α΄

Ψάλλει ἡ Χορωδία «Μαῒστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Εἰς τοὺς αἴνους. Τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα…Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Στάθη Γρηγορίου. Ἦχος πλ.α΄

Ψάλλει ἡ Χορωδία «Μαῒστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Ἀναστάσεως ἡμέρα…Δοξαστικόν τῶν αἴνων. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Στάθη Γρηγορίου. Ἦχος πλ.α΄. Τὸ μὲν κράτημα ὑπὸ Παρθενίου τοῦ Μετεωρίτου

Ψάλλει ἡ Χορωδία «Μαῒστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε…Κοινωνικόν τοῦ Πάσχα. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Μπαλασίου Ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος. Ἦχος α΄

Ψάλλουν πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου