ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 70ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Σβοῦ­ρες, κότ­σι­α, πεν­τό­βο­λα καὶ ἄλ­λα πα­ρα­δο­σι­α­κὰ παι­χνί­δι­α μνή­μης, στρα­τη­γι­κῆς καὶ δύ­να­μης, πού συ­νέ­βα­λαν στὴ δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση καὶ ψυ­χα­γω­γί­α χι­λι­ά­δων παι­δι­ῶν, γι­ὰ πολ­λὲς δε­κα­ε­τί­ες, κα­τα­σκευ­ά­ζει καὶ ἀ­να­δει­κνύ­ει ὁ Πέ­τρος Γουμ­πε­ρίτ­σης.

Ὁ 70χρονος συν­τα­ξι­οῦ­χος ἀ­πὸ τὴ Φλώ­ρι­να ἀ­πο­φά­σι­σε νὰ ἀ­να­βι­ώ­σει με­ρι­κὰ ἀ­πὸ τὰ δη­μο­φι­λέ­στε­ρα παι­χνί­δι­α τῆς ἐ­πο­χῆς του, ἔ­χον­τας ὡς μο­να­δι­κὰ ἐ­φό­δι­ά του τὴν ἀ­γά­πη του γι᾿ αὐ­τὰ καὶ τὶς μνῆ­μες του ἀ­πὸ τὴ δι­κή του παι­δι­κὴ ἡ­λι­κί­α. Με­λέ­τη­σε τοὺς τρό­πους κα­τα­σκευ­ῆς τους καὶ πρὶν ἀ­πὸ τέσ­σε­ρα χρό­νι­α ἀ­πο­φά­σι­σε νὰ τοὺς δώ­σει “σάρ­κα καὶ ὀ­στᾶ”.

«Ἤ­θε­λα νὰ δώ­σω ἔ­ναυ­σμα στὰ παι­δι­ὰ νὰ ἀ­φή­σουν τοὺς ὑ­πο­λο­γι­στὲς καὶ νὰ παί­ξουν”.

Στὸ μέλ­λον, ὁ Πέ­τρος Γουμ­πε­ρίτ­σης σκο­πεύ­ει, ὅ­πως λέ­ει, νὰ πα­ρα­χω­ρή­σει τὶς δη­μι­ουρ­γί­ες του στὸν Φι­λεκ­παι­δευ­τι­κὸ Σύλ­λο­γο Φλώ­ρι­νας «Ὁ Ἀ­ρι­στο­τέ­λης», προ­κει­μέ­νου νὰ ἐ­κτί­θεν­ται γι­ὰ τὶς ἑ­πό­με­νες γε­νι­ές.

 

Πη­γή: ΑΠΕ