ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 3-10-2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 3-10-2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

     ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

             Ἄρχισε νὰ κυκλοφορεῖ ἀπὸ σήμερα, 3-10-2011 ἡ «Κάρτα Ἀποδείξεων» γνωστὴ καὶ ὡς «φοροκάρτα» καὶ θὰ διατίθεται ἀπὸ τὶς τράπεζες στοὺς φορολογούμενους.

Σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν οἱ φορολογούμενοι  μποροῦν νὰ τὴν προμηθευτοῦν προαιρετικὰ ὥστε νὰ καταγράφουν σ’ αὐτὴν τὶς ἀποδείξεις ἀπὸ τὶς ἀγορές τους. Ἐπίσης, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἡ χρήση τῆς φοροκάρτας στοχεύει νὰ ἀπαλλάξει τοὺς φορολογουμένους ἀπὸ τὴ συλλογὴ τῶν ἀποδείξεων καὶ νὰ πατάξει τὴ φοροδιαφυγή.

            Δυστυχῶς ὅμως ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση δὲν μπαίνει στὸν κόπο νὰ ἀπαντήσει στὶς ἐνστάσεις ποὺ ἐγείρουν ἐναντίον της πλῆθος ἐπιστημόνων διαφόρων εἰδικοτήτων. Οὐδεμία διασφάλιση παρέχεται ἀπέναντι στὸν κίνδυνο ὅτι τὰ δεδομένα ποὺ θὰ συλλέγονται καὶ θὰ τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ κράτους δὲν θὰ γνωστοποιοῦνται καὶ σὲ τρίτους ἰδιῶτες. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ ἴδια ἡ φοροκάρτα θὰ διανέμεται ἀπὸ τὶς τράπεζες,  δηλαδὴ ἰδιῶτες, οἱ ὁποῖες μάλιστα θὰ πράττουν αὐτὸ ἀφιλοκερδῶς! (Γιατί ἄραγε;)

Ἄρθρα καὶ ρεπορτὰζ σὲ Μ.Μ.Ε. τὴν ἐκθειάζουν ὡς «ἐπανάσταση», «τέλος στὸ χαρτοβασίλειο» καὶ ἄλλα συναφῆ χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἀναφορὰ στοὺς κινδύνους καὶ προβλήματα ποὺ προαναφέρθηκαν. (Γιατί αὐτὴ ἡ ἐλλειπῆς ἐνημέρωση;)

            Διὰ τῆς φοροκάρτας δεδομένα, ὅπως οἱ καταναλωτικές μας προτιμήσεις καὶ ὁ τρόπος ποὺ διαθέτουμε τὸ εἰσόδημά μας, μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενο κρατικοῦ, καὶ ὄχι μόνο, ἐλέγχου. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ φοροκάρτα δὲν θὰ ἀναγράφει  τὸ ὄνομα καὶ τὸ Α.Φ.Μ. τοῦ φορολογουμένου, γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ τσὶπ ποὺ θὰ περιέχει, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὑποβολὴ αὐτῶν, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ στοιχεῖα αὐτὰ (καὶ ποιὰ ἄλλα;) θὰ ἀναγράφονται στὸ τσίπ της.

            Οὐδεὶς ἀντιλέγει στὴν ἀνάγκη πάταξης τῆς φοροκλοπῆς καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς. Τὸ ἀνωτέρω μέτρο ἐφαρμογῆς τῆς φοροκάρτας ὅμως προβάλεται ὡς ἡ μόνη λύση ἀντιμετώπισής τους χωρὶς στὴν πραγματικότητα νὰ εἶναι. ( Οἱ offshore ἐταιρείες βασικὸς τρόπος μεγάλης φοροδιαφυγῆς στὴν Ἑλλάδα δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸ μέτρο). Ἐπίσης ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἀπαλλάξει τὸν πολίτη ἀπὸ τὸ χαρτοβασίλειο τὸ ὁποῖο βεβαίως δὲν θὰ εἶχε προκύψει ἐὰν δὲν εἶχε ἐπιβληθεῖ ἡ ὑποχρέωση καταγραφῆς τῶν ἀποδείξεων.

            Εὔκολα διαπιστώνει κανεὶς ὅτι ἡ φοροκάρτα προσβάλλει ὑπέρμετρα τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες κατὰ παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητας.

    Πέραν αὐτῶν ὅμως, εἶναι σαφὲς ὅτι ὑπάρχουν καὶ πνευματικὲς ἐνστάσεις ποὺ ἀφοροῦν ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιάνους, ἀφοῦ, ὅπως προειδοποιοῦσε ἰδιοχείρως ὁ Γέροντας Παϊσιος τὸ 1987 (τὸ κείμενό του “Τὰ Σημεῖα τῶν Καιρῶν” μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ἐδῶ https://www.enromiosini.gr/E84E15FE.el.aspx), ἡ φοροκάρτα δὲν ἀποτελεῖ τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἕνα πρῶτο βῆμα στὴν πορεία πρὸς τὸ γνωστὸ «σφράγισμα». Γράφει χαρακτηριστικὰ «Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ τὴν κάρτα καὶ τὴν ταυτότητα, «τὸ φακέλλωμα», γιὰ νὰ προχωρήσουν πονηρὰ στὸ σφράγισμα θὰ λένε συνέχεια στὴν τηλεόραση ὅτι πῆρε κάποιος τὴν κάρτα τοῦ δείνα καὶ σήκωσε τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν τράπεζα».

Ἔχοντας σὰν δεδομένο ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἀνακοινώσεις τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὅτι ἡ φοροκάρτα θὰ ἐνσωματωθεῖ στὴν ἐπερχόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὴν ἀστυνομική μας ταυτότητα καὶ θὰ καταστεῖ ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους καθὼς καὶ τὴν  ἀπὸ 28-9-2010 δήλωση τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ποὺ αὐτολεξεὶ δήλωσε γιὰ τὴ φοροκάρτα ὅτι «Εἶναι ἕνας τρόπος νὰ ἐξοικειωθεῖ ὁ πολίτης μὲ τὴ λογική της χρεωστικῆς κάρτας γιατί ἔτσι περνᾶμε ὅλο καὶ περισσότερο στὴ μὴ χρήση μετρητῶν, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὸ ἑλληνικὸ οἰκονομικὸ σύστημα» ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ διαδικασία γιὰ τὴν ὁποία μᾶς προειδοποιεῖ τόσο ξεκάθαρα ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔχει  ἤδη ξεκινήσει.

            Εὔλογα διερωτᾶται κανείς: Πότε, ποῦ  καὶ πῶς ἐλήφθη ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν; Μία τόσο σοβαρὴ ἀπόφαση ποὺ σχετίζεται μὲ ὁρατοὺς κινδύνους ἀποκλεισμοῦ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ συνανθρώπων μας, προεξαγγέλθηκε ποτὲ προεκλογικὰ σὲ κάποιο πολιτικὸ πρόγραμμα; Ἐτέθη ποτὲ σὲ συζήτηση στὴ Βουλή; Ἐρωτήθηκε ποτὲ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός;

            Εἶναι σαφὲς ὅτι τὰ ἐρωτήματα καὶ οἱ ἐνστάσεις ποὺ ἐγείρονται κατὰ τῆς φοροκάρτας εἶναι πολλὰ καὶ ἀνησυχητικά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ λήψη τῆς φοροκάρτας δὲν ἔχει νὰ προσφέρει παρὰ λίγο κερδισμένο χρόνο ἀπὸ τὴν ἀποφυγὴ καταγραφῆς τῶν ἀποδείξεων. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως θὰ  οἱ χρῆστες τῆς φοροκάρτας θὰ ἐπιβαρύνονται σὲ κάθε ἀγορὰ τοὺς τοὺς μὲ περαιτέρω ἀναμονὴ στὴν ἐξυπηρέτησή τους γιὰ τὴν ἀνάγνωση, ἀναγνώριση καὶ καταγραφὴ τῆς συναλλαγῆς τους ἀπὸ τοὺς σχετικοὺς ἀναγνῶστες – μηχανήματα τῆς φοροκάρτας τους (καὶ φυσικὰ μαζί τους καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ποὺ τυχὸν θὰ περιμένουμε στὴν οὐρά).

            Σᾶς καλοῦμε λοιπὸν νὰ μὴ λάβετε τὴν κάρτα ἀποδείξεων, ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως εἶναι προαιρετική. Ἡ πρότασή μας αὐτὴ εἶναι σὲ ἁρμὸ μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Συνάξεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου ¨Ὅρους (τὶς ὁποῖες μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ https://www.enromiosini.gr/456179FC.el.aspx )

                                                                                                                                                                                                                        3-10-2011

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ