Ἡ ἀποκάλυψη Ἕλληνα Καθηγητή, ὅτι τὸ ἐμβόλιο ἦταν ἕτοιμο ἀπὸ τὸν Μάρτιο, μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει τὴν συλλογικὴ ἀφύπνιση;

«Δὲν κατηγορῶ αὐτοὺς ποὺ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ εἶναι πρόθυμοι νὰ ὑπακούσουν»

Ἀρχαῖο Γνωμικό, ποὺ ἀποδίδεται στὸν ἱστορικὸ Θουκυδίδη.

Toῦ Δημητρίου Νικ. Δασκαλάκη, Δικηγόρου Ἀθηνῶν

Στὶς 28-11-2020 τ.ε. ὁ ἐπιφανὴς Ἕλληνας καθηγητὴς τῆς ἐπιστήμης τῶν ὑπολογιστῶν τοῦ ΜΙΤ δηλ. τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Μασαχουσέτης τῶν Η.Π.Α. Μανώλης Κέλλης, παραχώρησε συνέντευξη στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΣΚΑΙ» καὶ στὸν δημοσιογράφο Γιῶργο Εὐγενίδη, σχετικὰ μὲ τὴν χρονικὴ διάρκεια τῆς ἀνοσίας ποὺ παρέχει τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Πολλοὶ διακεκριμένοι ἐπιστήμονες τῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ φιλοξενοῦνται τὸν τελευταῖο καιρὸ σὲ τηλεοπτικὲς ἐκπομπές, μιλῶντας καὶ ἀπαντῶντας σὲ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐμβολίου καθὼς καὶ γιὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀνοσίας ποὺ προσφέρει σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ἐμβολιασθοῦν καὶ πολλὲς εἶναι οἱ σχετικὲς εἰδήσεις ποὺ ἔρχονται καθημερινὰ στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐν λόγῳ ζητήματα, καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἡ συνέντευξη τοῦ κ. Μανώλη Κέλλη δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀξιολογηθεῖ μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῶν τηλεοπτικῶν πληροφοριῶν, ὅτι δύναται νὰ συνεισφέρει μιὰ οὐσιαστικότερη γνώση καὶ ἐνημέρωση στὸν ἤδη πληθωρικό, ἀλλὰ δυστυχῶς μονοσήμαντο, δημόσιο διάλογο.

Στὸ πλαίσιο τῆς τηλεοπτικῆς συνέντευξης ἐνῶ ὁ κ. Κέλλης δὲν μᾶς κάνει σοφότερους σχετικὰ μὲ τὴν χρονικὴ διάρκεια τῆς ἀνοσίας τοῦ ἐμβολιασμοῦ, προβαίνει ἀκουσίως σὲ μιὰ πολὺ μεγάλης σπουδαιότητας καὶ ἀξίας ἀποκάλυψη, ποὺ διέλαθε τῆς προσοχῆς πολλῶν ἀπὸ ἐμᾶς,ἡ ὁποία ὡστόσο κρίνεται καίρια, οὐσιώδης καὶ κεφαλαιώδους σημασίας γιὰ τὴν συνολικὴ ἀξιολόγηση καὶ κατανόηση τῆς τρέχουσας ὑγειονομικῆς κρίσης ποὺ μαστίζει ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Ἡ ἀποκάλυψη στὴν ὁποία προβαίνει ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς ἐγείρει σοβαρὰ ἐρωτηματικά, ἐπιδέχεται πολλαπλὲς ἐρμηνείες καὶ συγχρόνως προκαλεῖ ἔντονο προβληματισμὸ καὶ κινεῖ ὄχι εὐκαταφρόνητες ὑποψίες στοὺς ἐλεύθερα σκεπτόμενους πολίτες γιὰ τοὺς πραγματικοὺς σκοποὺς καὶ τὶς προθέσεις αὐτῶν ποὺ μὲ φανατισμὸ καὶ μὲ ἄκριτο ζῆλο προπαγανδίζουν τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμὸ τῆς ἀνθρωπότητος.

Συγκεκριμένα, ὁ δημοσιογράφος κ. Γιῶργος Εὐγενίδης στὴν συνέντευξη ποὺ τοῦ παραχώρησε ὁ κ. Κέλλης, τὸν ἐρωτᾶ :

Δημοσιογράφος: «Ἄρα συζητᾶμε γιὰ ἐμβόλια ποὺ εἶναι ἀποτελεσματικά. Εἶναι ἀσφαλῆ ;

Κέλλης: «Εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἔχουν μειώσει τὰ στάνταρ. Ὅποιο πρόβλημα ὑπῆρξε γιὰ ἕναν ἀσθενή, σὲ ἄλλο ἐμβόλιο, εἶχαν σταματήσει ὅλη τὴν μελέτη. Εἶναι κάτι ποὺ εἶναι πολὺ κρίσιμο. Οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ἔχουν πολὺ ὑψηλὰ στάνταρ γι’ αὐτὸ καὶ περιμέναμε τόσους μῆνες. Τὸ ἐμβόλιο ἦταν ἕτοιμο ἀπὸ τὸν Μάρτιο, ἀλλά,περάσαμε μῆνες κάνοντας τὲστ καὶ μετὰ τὲστ καὶ ξανὰ τὲστ.» (Βλέπετε σχετικῶς: https://www.skai.gr/news/ygeia/kellis-se-skai-poso-diarkei-i-anosia-ston-koronoio-apo-to-emvolio)

Ὁ κ. Κέλλης ἡ ἀξιοπιστία τοῦ ὁποίου δὲν ἀμφισβητεῖται, μὲ τὴν ἰιδιότητα τοῦ διαπρεποῦς Ἕλληνα καθηγητή σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα, σημαντικότερα καὶ πλέον φημισμένα πανεπιστήμια τεχνολογικῆς ἔρευνας παγκοσμίως, δήλωσε ἐνώπιον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅτι τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ εἶχε ἑτοιμασθεῖ ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020!!

Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ μιὰ συγκλονιστικὴ  ἀποκάλυψη, γιὰ μιὰ τρομακτικὴ ὁμολογία πού, ἀνατρέπει ἐκ βάθρων τὸ ἐπίσημο κυβερνητικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ παγκόσμιο ἀφήγημα περὶ «ἀοράτου ἐχθροῦ» ποὺ ἐντελῶς «ξαφνικὰ» εἰσέβαλε στὴν «ζωὴ» τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση αὐτὴ τοῦ κ. Κέλλη, ἐγείρονται πολὺ σοβαρὰ ἐρωτηματικὰ καὶ ἀπορίες ποὺ πρέπει νὰ διερευνηθοῦν καὶ νὰ ἀπαντηθοῦν μὲ τὸν πλέον σαφῆ καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο, σὲ ἀνώτατο κυβερνητικὸ ἐπίπεδο ἀλλά, καὶ ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν σχετικά: α) Μὲ τὴν πραγματικὴ ἢ πλασματικὴ ἐμφάνιση τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν πόλη Οὐχὰν τῆς κεντρικῆς Κίνας, β) Μὲ τὴν ἐνδεχόμενη καὶ λίαν πιθανὴ ἐργαστηριακὴ παρασκευὴ τοῦ κορωνοϊοῦ ἢ μὲ τὴν προσκόμιση ἀκλόνητων ἐπιστημονικῶν ἀποδείξεων γιὰ τὴν φυσικὴ προέλευσή του, γ) Μὲ τὸν τρόπο διάδοσής του, καθὼς καὶ, δ) Μὲ τὴν σκοπιμότητα τῶν ἀκραίων καὶ πρωτόγνωρων μέτρων περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ποὺ υἱοθετήθηκαν ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις παγκοσμίως, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Ἠ ἀπουσία ἢ ἔλλειψη ἐπαρκῶν, διασταυρωμένων καὶ τεκμηριωμένων ἐπιστημονικῶν ἀποδείξεων, στὸ πλαίσιο πάντοτε ἑνὸς ἀνοικτοῦ,ἐλεύθερου καὶ δημοκρατικοῦ διαλόγου, θὰ ἐνισχύσει καὶ θὰ τροφοδοτήσει βάσιμα καὶ δικαιολογημένα τὶς διαφορετικὲς εἰκασίες καὶ προσεγγίσεις ποὺ καταλήγουν, σὲ μία ἄλλη ἰσότιμη ἐκδοχή, ἐρμηνεία καὶ ἐξήγηση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ εἶναι ἐντελῶς διαφοροποιημένη ἀπὸ τὴν κυρίαρχη τῶν συστημικῶν μέσων ἐνημέρωσης.

Ἀπὸ τὴν δήλωση τοῦ κ. Κέλλη « ὅτι τὸ ἐμβόλιο ἦταν ἕτοιμο ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020», προκύπτουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω, καὶ  ὁρισμένα ἄλλα, ἐξ ἴσου κρίσιμα καὶ σοβαρὰ ἐρωτήματα, σχετικὰ μὲ τὴν συνολικὴ διαχείριση τῆς τρέχουσας ὑγειονομικῆς κρίσης, τὰ ὁποῖα χρήζουν ἄμεσης, πλήρους καὶ διαφωτιστικῆς ἀπαντήσεως, τόσο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ τῶν λοιμοξιολόγων.

1) Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῶν κινεζικῶν ἀρχῶν,ὅτι πρῶτο κρούσμα τοῦ κορωνοϊοῦ καταγράφηκε στὶς ἀρχὲς ἢ στὰ μέσα Δεκεμβρίου τοῦ 2019 στὴν πόλη Οὐχὰν τῆς κεντρικῆς Κίνας, ἐρωτᾶται: Πῶς κατέστη ἐπιστημονικὰ ἐφικτὸ οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες νὰ καταλήξουν στὸ ἐνδεδειγμένο ἐμβόλιο τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, δηλ. μέσα στὸ ἐξαιρετικὰ σύντομο χρονικὸ διάστημα τῶν τριῶν μηνῶν;

2) Σύμφωνα μὲ τὴν γενικὴ παραδοχή, ὅτι στὶς 8 Ἰανουαρίου 2020, οἱ κινεζικὲς ἀρχὲς ἀνεγνώρισαν καὶ ἀπομόνωσαν ἕναν νέο κορωνοϊό, ὡς αἰτία τῆς πνευμονίας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀλληλουχία τοῦ ἰοῦ δημοσιεύθηκε σὲ μία βάση δεδομένων ἀνοικτῆς πρόσβασης, ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα: Πῶς κατέστη ἐπιστημονικὰ δυνατό, οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες νὰ ἔχουν ἑτοιμάσει τὸ ἐμβόλιο τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, δηλ. μέσα σὲ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα δύο μηνῶν, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη καταχώριση τῆς ἀλληλουχίας τοῦ ἰοῦ σὲ ἀνοικτὴ βάση δεδομένων;

3) Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.), κηρύχθηκε ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ στὶς 11 Μαρτίου 2020 καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐγείρεται τὸ σοβαρὸ ἐρώτημα: Πῶς αἰτιολογεῖται ἡ «βεβιασμένη» ἀπόφαση τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν νὰ ἔχουν ἤδη προβεῖ, ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, στὴν παρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου, σὲ χρόνο κατὰ τὸν ὁποῖο δὲν εἶχε ἀποτυπωθεῖ ἀκόμη, σὲ πλήρη καὶ παγκόσμια ἔκταση, ἡ σοβαρότητα τῆς μετάδοσης τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καὶ σὲ κάθε περίπτωση, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη κήρυξη τῆς πανδημίας;

4) Ποιός δύναται νὰ ἰσχυριστεῖ βάσιμα καὶ τεκμηριωμένα (προσκομίζοντας καὶ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιστημονικὲς ἰατρικὲς ἀποδείξεις), ὅτι τὸ παραγόμενο ἐμβόλιο εἶναι ἀποτελεσματικὸ καὶ ἀσφαλὲς καί, ποιός μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ τὴν ἀπουσία σοβαρῶν παρενεργειῶν στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία, δεδομένου ὅτι προετοιμάσθηκε καὶ παρασκευάσθηκε σὲ χρονικὸ διάστημα τριῶν μηνῶν, πρὶν ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπίσημη καταγραφὴ κρούσματος κορωνοϊοῦ στὸν κόσμο καὶ ἐντὸς χρονικοῦ πλαισίου δύο μηνῶν, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη γνώση τῆς ἀλληλουχίας του;

 Ἀξίζει νὰ τονιστεῖ μὲ ἔμφαση, ὅτι τὰ δελτία τύπου τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν σχετικὰ μὲ τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν παραγόμενων ἐμβολίων, χωρὶς ὅμως νὰ συνοδεύονται ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἔγκυρες καὶ τεκμηριωμένες ἰατρικὲς ἀποδείξεις οἱ ὁποῖες, κατὰ τὴν συνήθη ἐπιστημονικὴ δεοντολογία καὶ πρακτική, θὰ πρέπει νὰ καταχωροῦνται σὲ ἔγκριτα ἰατρικὰ περιοδικὰ παγκοσμίου κύρους ὥστε, νὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ ἀνεξάρτητους ἐπιστήμονες καὶ ἐμπειρογνώμονες τοῦ κλάδου ὑγείας, δὲν συνιστοῦν πειστικὲς καὶ ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις.

5) Πότε ἔχει συμβεῖ ξανὰ στὸ παρελθὸν ἀφ’ ἑνὸς μὲν οἱ κυβερνήσεις τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν ἰδίως τῶν Η.Π.Α., τῆς Μεγάλης Βρετανίας, τῆς Γερμανίας καὶ τῶν κρατῶν τῆς Ε.Ε. δηλαδή, οἱ φορολογούμενοι πολίτες τους, νὰ χρηματοδοτοῦν κατὰ ποσοστὸ 90% (!) τὴν ἰδιωτικὴ ἔρευνα καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ ἐμβολίου καὶ ἀφ’ ἑτέρου οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες νὰ προβαίνουν σὲ μαζικὴ παραγωγὴ δισεκατομμυρίων δόσεων ἐμβολίων, πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴν τελικὴ ἔγκριση καὶ τὴν ἄδεια τῶν ἁρμοδίων ἐλεγκτικῶν φορέων δηλ. τοῦ ἀμερικανικοῦ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ὀργανισμοῦ φαρμάκων;

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν διατύπωση τοῦ τελευταίου ἐρωτήματος ἀποτέλεσαν οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Ἡλία Μόσιαλου, καθηγητοῦ Πολιτικῆς τῆς Ὑγείας τοῦ London School of Economics (LSE) σὲ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὶς 30-11-2020, στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΑΝΤΕΝΝΑ» καὶ στὸν κ. Νίκο Χατζηνικολάου  ὅπου μεταξὺ πολλῶν ἄλλων δήλωσε ἐπὶ λέξει τὰ ἐξῆς : «Ὑπῆρχαν πάρα πολλὰ κεφάλαια, ὑπῆρχαν πολλὲς ἐπενδύσεις. Δηλαδή, τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἀνάπτυξη, κατὰ 90% τὴν χρηματοδότησαν οἱ κυβερνήσεις, κυρίως οἱ κυβερνήσεις τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τῆς Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, καὶ ἡ Ε.Ε. ἔριξε δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνακάλυψη, αὐτὸ δὲν τὸ εἴχαμε παλιά. Τὰ ἐμβόλια ἄρχισαν νὰ τὰ φτιάχνουμε, νὰ ἔχουμε μαζικὴ παραγωγή, πρὶν ἀκόμη πάρουν ἔγκριση οἱ ἑταιρεῖες. Δηλαδή τί κάνανε οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἑταιρεῖες κύριε Χατζηνικολάου; πῆραν τὸ ρίσκο νὰ κάνουν τὴν παραγωγὴ πρὶν δοθεῖ ἡ ἔγκριση, ἄν δὲν δοθεῖ, θὰ χάσουν πολὺ ἁπλά,τὰ λεφτά τους.» (Βλέπετε σχετικῶς: https://youtu.be/vgg2KrL-LrY, ἀπὸ τὸ 19.50΄ μέχρι καὶ 27.45΄).

Ἐπομένως ἐκ τῆς δημόσιας τοποθετήσεως τοῦ κ. Μόσιαλου, δικαιολογημένα καὶ βάσιμα, μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι μεταξὺ τῶν κυβερνήσεων, τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν καὶ τῶν ἐλεγκτικῶν ὀργανισμῶν φαρμάκων, ὑφίστανται καὶ ἀναπτύσσονται ἀδιαφανεῖς καὶ διαπλεκόμενες οἰκονομικὲς σχέσεις καὶ διακυβεύονται τεράστια πολιτικοοικονομικὰ συμφέροντα ἐν μέσῳ πανδημίας, δεδομένου ὅτι ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες δὲν συμμετέχουν μὲ ἴδια κεφάλαια (παρὰ μόνο σὲ πολὺ μικρὸ ποσοστὸ) στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν ἐξεύρεση τοῦ ἐμβολίου, δὲν ἀναλαμβάνουν κανένα ρίσκο ἀπὸ τὴν ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση κυκλοφορίας τοῦ ἐμβολίου ἀπὸ τοὺς ἐλεγκτικοὺς ὀργανισμοὺς φαρμάκων καὶ γι΄ αὐτὸ κι ὅλας προβαίνουν ἤδη σὲ μαζικὴ παραγωγή του, πρὶν λάβουν τὴν ἐπίσημη ἔγκριση, ἀφοῦ ἔχουν ἤδη προπληρωθεῖ ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν γιὰ τὴν παρασκευή του.

Συνεπῶς ἐκλείπει γιὰ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρείες τὸ οἰκονομικὸ κίνητρο ποὺ θὰ τὶς ὡθήσει στὴν ἐπιστημονικὰ ἀρτιότερη παρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου, ἀφοῦ ἡ ἀγωνία καὶ ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν ἐξεύρεση ἑνὸς ἀσφαλοῦς καὶ ἀποτελεσματικοῦ ἐμβολίου μετακυλίεται στὶς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν ποὺ ἔχουν ἤδη χρηματοδοτήσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἔρευνας, ἐνῶ ἡ ἐνδεχόμενη ἀπόφαση ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας τοῦ ἐμβολίου, ὡς ἀκατάλληλου ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς φαρμάκων καὶ τροφίμων, θὰ ἦταν οἰκονομικὰ καταστροφικὴ μόνο γιὰ τὶς κυβερνήσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπώλειας δισεκατομμυρίων εὐρώ, οἱ δὲ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες δὲν διακατέχονται ἀπὸ καμμία παρόμοια ἀγωνία, ἀφοῦ ἔχουν διασφαλίσει ἐγκαίρως τὰ κέρδη τους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ποιότητα τοῦ παραγόμενου ἐμβολίου.

Πρὸς ἐπίρρωση τοῦ πιὸ πάνω συλλογισμοῦ, ἀναφέρεται ὅτι ὑπάρχουν σοβαρὲς καὶ ἀξιόπιστες πληροφορίες, χωρὶς  ὡστόσο νὰ ἔχουν διαψευσθεῖ ἁρμοδίως, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποίες, οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες, ἀξιώνουν ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν νὰ ὑπάρχει νομικὴ ῥήτρα ἀπαλλαγῆς ἀδικοπρακτικῆς εὐθύνης τους, ἀναφορικὰ μὲ τὴν καταβολὴ χρηματικῶν ἀποζημιώσεων σὲ περίπτωση προσβολῆς καὶ βλάβης τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν ἐξ αἰτίας τῶν παρενεργειῶν ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο.

Ἀντιστοίχως οἱ κυβερνήσεις ἔχουν ζωηρὸ ἐνδιαφέρον νὰ ἀσκοῦν ἀσφυκτικὴ πίεση καὶ ἔλεγχο στοὺς ἐθνικοὺς καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς φαρμάκων γιὰ τὴν ἔκδοση ἐγκριτικῆς ἀπόφασης γιὰ τὴν ἀσφάλεια, τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν κυκλοφορία τοῦ ἐμβολίου, ἀφοῦ ἡ τυχὸν ἀπορριπτικὴ ἀπόφαση αὐτῶν, θὰ σηματοδοτούσε, ὅπως ἀναφέρεται καὶ πιὸ πάνω, τὴν τεράστια οἰκονομικὴ βλάβη καὶ ζημία τῶν κυβερνήσεων (βλέπε τῶν πολιτῶν) ποὺ χρηματοδότησαν ἀπὸ πρὶν τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν παρασκευή του, ἐνῶ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο θὰ ἦταν ὑπόλογες στοὺς λαούς τους γιὰ τὴν διασπάθιση τοῦ δημοσίου χρήματος.

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἐπομένως, ἡ ἐκ μέρους τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν πρωτοφανὴς στὰ «φαρμακευτικὰ χρονικὰ» μαζικὴ παραγωγὴ δισεκατομμυρίων δόσεων ἐμβολίων, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκδοση ἐγκριτικῆς ἀπόφασης τῶν ἁρμοδίων ἐλεγκτικῶν ὀργανισμῶν, ἀφοῦ οἱ ἴδιες δὲν ἀναλαμβάνουν κανένα ρίσκο, δεδομένου ὅτι ἔχουν ἤδη λάβει ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν το 90% τῆς χρηματοδότησης γιὰ τὴν παρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου, οἱ δὲ  κυβερνήσεις τῶν χωρῶν ἀντιμετωπίζοντας τὸν κίνδυνο τεράστιας οἰκονομικῆς ζημίας ἐξ αἰτίας τῆς πρόωρης χρηματοδότησης, προβαίνουν ἐναγωνίως στὴν ἄσκηση ἀφόρητων καὶ ἀσφυκτικῶν πιέσεων πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς ὀργανισμοὺς φαρμάκων καὶ τροφίμων, ἐλαχιστοποιῶντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν ἔκδοση ἀπόφασης ποὺ ἀπαγορεύει τὴν κυκλοφορία καὶ διακίνηση τοῦ ἐμβολίου, καὶ ἐκμηδενίζοντας τὴν πιθανότητα οἰκονομικῆς βλάβης τους.

Ἐπομένως σύμφωνα μὲ τὴν πιὸ  πάνω θεώρηση καὶ ἀνάλυση τῆς τρέχουσας ὑγειονομικῆς κρίσης ποὺ ἐδράζεται στὶς ἐπίσημες δηλώσεις Ἑλλήνων καθηγητῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, θὰ μποροῦσε κανεὶς βάσιμα νὰ υἱοθετήσει τὶς ἐξῆς παραδοχές:

Α) Ὁ κορωνοϊὸς covid-19 εἶναι ἐργαστηριακός, ποὺ παρασκευάσθηκε σὲ βιολογικὰ ἐργαστήρια ὑψίστης ἀσφαλείας.

Β) Ὁ ἰός ἐπιλέχθηκε σκοπίμως νὰ μεταφερθεῖ στὴν πόλη Οὐχάν, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ πυκνοκατοικημένη περιοχὴ τῆς Κεντρικῆς Κίνας, καὶ ἀποτελεῖ συγχρόνως τὸ πολιτικό καὶ οἰκονομικὸ κέντρο καὶ τὸν σημαντικότερο συγκοινωνιακὸ κόμβο ὁλόκληρης τῆς περιφέρειας. Στὴν πόλη ὑπάρχει ἀγορὰ  θαλασσινῶν, ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ θαλασσινά, πωλοῦνται κοτόπουλα, νυχτερίδες καὶ ἄλλα ἄγρια ζῶα καὶ παρουσιάζει μεγάλη προσέλευση κοινοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἦταν «πρόσφορη» γιὰ νὰ διατυπωθεῖ ἀπὸ τὶς κινεζικὲς ἀρχὲς ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὰ ζῶα στοὺς ἀνθρώπους. Ἐπίσης βρίσκεται σὲ μεγάλη ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Πεκίνο (1.200 χ.λ.μ.) καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐμφανίζεται ὡς «ἰδανικὴ πόλη» γιὰ τὴν διασπορὰ τοῦ ἰοῦ, ἐνῶ ἡ πρωτεύουσα θὰ μποροῦσε νὰ παραμείνει σχετικὰ ἀσφαλής. Πράγματι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, στὴν κινεζικὴ πρωτεύουσα ποὺ ἀριθμεῖ περισσότερο ἀπὸ 20.000.000 ἀνθρώπους, κατεγράφησαν ἐλάχιστα κρούσματα, ἐνῶ ἀπὸ τὰ μέσα Αὐγούστου, οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς τοῦ Πεκίνου ἦραν τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας στοὺς ἐξωτερικοὺς χώρους.

Γ) Ὁ κορωνοϊός, ὡς ἐργαστηριακός, μελετήθηκε καὶ ἀναλύθηκε ἐπὶ μακρὸν σὲ βιολογικὰ-ἰολογικὰ ἐργαστήρια ὑψίστης ἀσφαλείας καὶ ὅταν εἶχε ἤδη προπαρασκευασθεῖ τὸ ἐμβόλιο, ξεκίνησε ἡ διασπορά του ἀπὸ τὴν πόλη Οὐχὰν τῆς κεντρικῆς Κίνας.

Δ) Στὶς 18-10-2019, στὸ Κέντρο Johns Hopkins τῆς Νέας Υόρκης, γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς ὑγείας φιλοξενήθηκε σὲ συνεργασία μὲ τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ καὶ τὸ ἵδρυμα «Bill and Melinda Gates» τὸ περίφημο EVENT 201, τὸ ὁποῖο ἦταν μιὰ ἄσκηση πανδημίας ὑψηλοῦ  ἐπιπέδου, δηλαδή, μιὰ προσομοίωση μεγάλης κλίμακας βασισμένη στὸ σενάριο ἀντιμετώπισης μιᾶς πιθανῆς παγκόσμιας ὑγειονομικῆς κρίσης καὶ  ἀποτέλεσε τὴν γενικὴ πρόβα, πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ παράσταση τῆς πανδημίας.

Ε) Οἱ στόχοι τῆς «σκηνοθετημένης» πανδημίας (χαρακτηρίζεται ὡς σκηνοθετημένη, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ ἄν δὲν ὑπῆρχε, θὰ ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ ἐφευρεθεῖ, δεδομένου ὅτι μόνο διὰ αὐτῆς, μποροῦν νὰ ὑλοποιηθοῦν οἱ πιὸ κάτω ἀναφερόμενες ἐπιδιώξεις τῆς παγκοσμιοποιημένης νέας τάξης πραγμάτων) ποὺ ἐντελῶς ἐπιγραμματικὰ ἀναφέρονται καὶ ἱεραρχοῦνται ὡς ἐξῆς:

1) Ἡ συρρίκνωση καὶ ἡ σταδιακὴ κατάργηση τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν καὶ ἡ διάχυση τοῦ φόβου στὴν κοινωνία, ποὺ θὰ συνιστᾶ τὴν νέα κανονικότητα.

2) Ἡ ἐπιβολὴ μιᾶς παγκόσμιας ὑγειονομικῆς τυραννίας, μὲ σκοπὸ τὸν περιορισμὸ καὶ τὴν ἀναστολὴ τῆς ἰσχύος τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν, διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέσων τῆς ὑψηλῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.

3) Ἡ «μεγάλη ἐπανεκκίνηση», ὡς κυρίαρχο δόγμα πολιτικῆς διακυβέρνησης καὶ κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει τὴν αὔξηση τῶν ἡλεκτρονικῶν συναλλαγῶν, τὰ κινητὰ τηλέφωνα ἀναγνώρισης βιομετρικῶν χαρακτηριστικῶν, τὸ ψηφιακὸ εὐρὼ καὶ τὴν ψηφιακὴ οἰκονομία, μὲ κατάληξη τὴν ἀχρήματη κοινωνία.

4) Ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ θὰ συνοδευτεῖ ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο ψηφιακὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ

5) Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν πολιτῶν στὴν  νέα ψηφιακὴ εἰκονικὴ κοινότητα ὁμογενοποιημένων ἀτόμων, καὶ τέλος

6) Ἡ ἀλληλεπίδραση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν μηχανῶν τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ ὁ μετανθρωπισμός.

Ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅλοι, ὅτι ἡ πανδημία ἔχει κλέψει τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας, τῆς κοινωνικῆς συντροφικότητας. Μᾶς βομβαρδίζουν συνεχῶς μὲ ἀπαράδεκτα κλισέ: «Ἡ δημόσια ὑγεία εἶναι τὸ ὑπέρτατο ἀγαθό». Ὄχι, τὸ ἀπορρίπτουμε χωρὶς καμμία συζήτηση. Ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς εἶναι αὐτὴ ποὺ νοηματοδοτεῖ τὸ  περιεχόμενο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας, ἀλλά ὡστόσο παραμένουν κοινωνικὰ δραστήριοι καὶ ψυχικὰ ἀκατάβλητοι, ὅπως ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι σωματικὰ ὑγιεῖς ἀλλὰ εἶναι ψυχικὰ κουρελιασμένοι. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσωματικὴ ὀντότητα. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ κινητήριος δύναμη τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν τσακίσει ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ μὲν νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναπνέει ἀλλά, θὰ εἶναι ὅμως ζωντανὸς-νεκρός. Αὐτὸ θέλουμε;

Ἡ νίκη τοῦ κακοῦ ἔγκειται στὸ ὅτι ἔχει κατορθώσει νὰ ἐνσπείρει στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων τὸν φόβο, τὴν ἀπαισιοδοξία, τὴν ἀπελπισία καὶ ἀκόμη χειρότερα, τὴν ἀπόγνωση. Τὸ κακὸ ὅμως δὲν εἶναι ἀνίκητο, νικιέται ἀπὸ τὴν Ἀγάπη, τὴν συμπόνια, τὴν ἐλπίδα, τὸ ἐνδιαφέρον, τὸν παρηγορητικὸ λόγο. Χρειάζεται νὰ ἔρθουμε μεταξύ μας σὲ μιὰ ἀληθινή, εἰλικρινὴ καὶ οὐσιαστικὴ κοινωνία ἀγάπης, ὥστε νὰ νιώσουμε τὴν πνευματικὴ ζεστασιὰ καὶ τὴν ψυχικὴ ἐπαφὴ ποὺ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὶς καρδιὲς τὴν παγωνιὰ τῆς ἀπαισιοδοξίας καὶ τὴν μαυρίλα τὴς ἀπελπισίας.

Κάποιος στοχαστὴς ἔχει γράψει προσφυῶς: «Τρία πράγματα μᾶς θυμίζουν τὸν χαμένο παράδεισο: Τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν, τὸ κελαήδημα τῶν πουλιῶν καὶ τὸ γέλιο τῶν παιδιῶν».

Ἄς ἀγωνιστοῦμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι μὲ ὅσες δυνάμεις ἔχει ὁ καθένας, ὥστε, νὰ ἀκυρώσουμε τὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν διὰ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ὑποταγή μας, γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ κληροδοτήσουμε στὶς ἐπόμενες γενεὲς ἕναν κόσμο, ποὺ θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ συναρπάζεται ἀπὸ τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν, νὰ ἐρωτεύεται μὲ τὸ κελαήδημα τῶν πουλιῶν καὶ νὰ χαίρεται μὲ τὸ γάργαρο γέλιο καὶ τὸ τραγούδι τῶν παιδιῶν. Χωρὶς μάσκα. Χωρὶς φόβο. Μὲ Ἐλπίδα. Μὲ Ἀγάπη.