Σύνδεσμος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ψυχικό 8η Ἰανουαρίου 2014

 

Ὁ Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης εἶναι μή κερδοσκοπικό Σωματεῖο ἀναγνωρισμένο ἀπό τό Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν. Δραστηριοποιεῖται γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀζοφικῆς καί εἰδικά γιά τήν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στούς Ἕλληνες τῆς περιοχῆς. Ἐκεῖ ζοῦν ἀπό χιλίων καί πλέον ἐτῶν χιλιάδες Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀναγκάστηκαν ἀπό τούς Τατάρους νά γκαταλείψουν τήν Κριμαία γιά νά μήν ἐξισλαμιστοῦν καί νά χάσουν καί τήν ἐθνική τους ταυτότητα καί ὑπό τήν προστασία τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης τῆς Ρωσσίας, τό 1780 περίπου, ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τῆς Ἀζοφικῆς.

Ἐκτός ἀπό τήν πόλη τῆς Μαριούπολης ὑπάρχουν 48 χωριά μέ σχεδόν ἀμιγεῖς ἑλληνικούς πληθυσμούς. Τό 1937 ὁ Στάλιν μέ τόν διωγμό τῶν μειονοτήτων ξεκλήρισε τούς Ἕλληνες καί τούς ἀνάγκασε νά ξεχάσουν τήν γλῶσσα τους καί σήμερα μόνο οἱ ἡλικιωμένοι ὁμιλοῦν τήν ἑλληνική γλῶσσα καί μάλιστα μέ τό μαριουπολίτικο ἰδίωμα. Ἡ προθυμία τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς γιά νά μάθουν τά παιδιά τους τήν ἑλληνική γλῶσσα εἶναι συγκινητική. Στήν Μαριούπολη ὑπάρχει κρατικό Πανεπιστήμιο, τό ὁποῖο ἔχει δύο ἕδρες Νεοελληνικῆς Φιλολογίας καί ἐκπαιδεύει δασκάλους, ἀλλά στήν Οὐκρανία δέν ὑπάρχουν ἑλληνικά σχολεῖα, παρά μόνο ἕνα, στό Κίεβο, γιά κλασσικές σπουδές. Στό Πανεπιστήμιο αὐτό τό ΥΠΕΠΘ ἔχει ἀποσπάσει Ἕλληνες ἐκπαιδευτικούς. Τήν ἀνάγκη αὐτή γιά τήν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας προσπαθοῦν νά καλύψουν διάφοροι φορεῖς, ἀνάμεσά τους καί ὁ δικός μας. 

Ὑπό τήν αἰγίδα του καί μέ χρηματοδότηση χορηγῶν ― μελῶν μας λειτουργοῦν ἐδῶ καί δεκαπέντε χρόνια σχολεῖα ― φροντιστήρια, ὅπου τά παιδιά παρακολουθοῦν δύο φορές τήν ἑβδομάδα ἕνα τετράωρο πρόγραμμα κάθε φορά πού περιλαμβάνει ἐκτός ἀπό τήν ἐκμάθηση τῆς γλώσσας καί μαθήματα ἱστορίας καί ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ Σύνδεσμός μας πληρώνει τούς δασκάλους, τά ὁδοιπορικά τους, ἀγοράζει τά βιβλία καί ἐξασφαλίζει τά σχολεῖα αὐτά μέ διάφορα ἐποπτικά καί ἄλλα μέσα, ὅπως χάρτες, ἑλληνικές στολές γιά χορευτικά συγκροτήματα, σημαῖες, φωτοτυπικά μηχανήματα, ὀπτικό καί ἀκουστικό ὑλικό, τηλεοράσεις, βίντεο καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο θά μποροῦσε νά συμβάλλη στόν σκοπό αὐτόν ἀνάλογα βέβαια καί μέ τήν οἰκονομική δυνατότητά του. Ἐφέτος ἀπό τόν Σεπτέμβριο ξεκίνησαν ἤδη καί λειτουργοῦν ἑπτά σχολεῖα τοῦ Συνδέσμου μας μέ 500 περίπου μαθητές, ἐκ τῶν ὁποίων τά τέσσερα ἤδη ἔχουν ἐνταχθῆ στό κανονικό πρόγραμμα τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς, ὅπου τό μάθημα τῶν Ἑλληνικῶν εἶναι πλέον ὑποχρεωτικό.

Σημειώνουμε ὅτι γιά πάνω ἀπό δέκα χρόνια τά σχολεῖα πού λειτουργοῦσαν ἦταν δεκαεπτά, ἀλλά λόγῳ τῆς τωρινῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας παρέμειναν μόνο ἑπτά. Ἐνισχύουμε ἐπίσης οἰκονομικά καί μία θεατρική ὁμάδα στό χωριό τοῦ Σαρτανᾶ. Σημειώνουμε ὅτι μέ τήν ἐπιμονή καί τήν προσπάθειά μας πού δέν εἶναι μόνο δική μας, κατορθώσαμε, ὥστε ἡ ἑλληνική γλῶσσα νά ἐνταχθῆ στό οὐκρανικό σχολεῖο καί ἔτσι νά γίνη πλέον σχολικό μάθημα γιά τά παιδιά πού θά τό ἐπιλέξουν. Ἐκτός ἀπό τήν περιοχή αὐτή, ὁ Σύνδεσμος συντηρεῖ ἀκόμη δύο φροντιστήρια, στήν Βόρειο Ἤπειρο ― Νίβιτσα Ἁγίων Σαράντα καί Ἄρτα Αὐλῶνος, ἐνισχύει μέ κάθε τρόπο τό Νηπιαγωγεῖο καί τό Δημοτικό μειονοτικό σχολεῖο «ΟΜΗΡΟΣ» τῆς Χειμμάρας καί συντηρεῖ ἐπίσης ἄλλο ἕνα φροντιστήριο στό Μοναστήριο τῶν Σκοπίων. Κάθε καλοκαίρι ὅλα αὐτά τά χρόνια, φιλοξενοῦμε πενήντα παιδιά ― μαθητές τῶν σχολείων μας μέ δασκάλους τους στίς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Ἀττικῆς.

Ὁ Σύνδεσμός μας ἐνισχύει ἐπίσης κάθε δραστηριότητα πού ἀναπτύσσεται στήν περιοχή καί ἀφορᾶ τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία. Ἔτσι ἐνδεικτικά ἀναφέρεται, ἡ οἰκονομική ἐνίσχυση 2.000
εὐρώ πού προσέφεραν χορηγοί ― μέλη τοῦ Συνδέσμου μας πρός τήν Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Συλλόγων Οὐκρανίας γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σαρτανᾶ, πόλεως πού ἀπέχει 15 χιλιόμετρα ἀπό τήν Μαριούπολη. Ἐλπίζουμε ὅτι μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά μπορέσουμε νά κρατηθοῦμε στά πόδια μας καί νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα στίς δύσκολες οἰκονομικές συγκυρίες τῆς ἐποχῆς μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

Μή κερδοσκοπικό Σωματεῖο, ἀναγνωρισμένο ἀπό τό Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν.
Ἕδρα Ψυχικό ― Ἁγίου Γεωργίου 51
Τ.Κ. 15451, Ν. Ψυχικό
τηλ. ΦΑΞ: 2106755206,
6976431686