Η ΔΗΘΕΝ «ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ.

Ἥττα στὴν πραγματικότητα γιὰ τὸ Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι ἡ δῆθεν «καταδικαστικὴ» ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου.

 

Τὸ «Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι» δημοσίευσε στὴν ἱστοσελίδα τοῦ δελτίο τύπου τῆς Ἕνωσης Οὐμανιστῶν Ἑλλάδος (γιατί ἄραγε δὲν ἔβγαλε δική του ἀνακοίνωση τὸ Παρατηρητήριο;) σχετικὰ μὲ τὴ δῆθεν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος στὴν ὑπόθεση «Δημητρᾶς καὶ λοιποὶ κατὰ Ἑλλάδος». Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση «Ἡ Ἑλλάδα, παραβίασε τὸ Ἄρθρο 9 (ἐλευθερία σκέψης, συνείδησης καὶ θρησκείας) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) καθὼς τὰ προσφεύγοντα ἄτομα ὑποχρεώθηκαν νὰ ἀποκαλύψουν σὲ 48 ἀνακριτικὲς διαδικασίες ἢ δίκες στὶς ὁποῖες κατέθεσαν τὸ 2009 ἢ τὸ πρῶτο ἑξάμηνό του 2010 τὴ Χριστιανικὴ ἢ Ἑβραϊκὴ θρησκεία τους ἢ τὴν ἀθεΐα τους προκείμενου νὰ ὁρκιστοῦν στὴ συνέχεια στὴν τιμὴ καὶ στὴ συνείδησή τους ἢ στὸ Εὐαγγέλιο) καὶ τὸ Ἄρθρο 13 (δικαίωμα πραγματικῆς προσφυγῆς) τῆς ΕΣΔΑ  καθὼς δὲν ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα νομικὴ δυνατότητα ἀποκατάστασης γιὰ τὴν παραβίαση τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκείας οὔτε ὑπῆρξε δικαστικὴ ἀρχὴ ποὺ νὰ ἀρνήθηκε νὰ ἐφαρμόσει τὶς διατάξεις γιὰ τὴν ὁρκοδοσία ὡς ἀντίθετες μὲ τὴ Σύμβαση ἢ τὸ Σύνταγμα».

            Στὴ συνέχεια ἡ ἀνακοίνωση παραπέμπει στὸ κείμενο τῆς ἀποφάσεως ποὺ εἶναι γραμμένο στὰ Γαλλικὰ χωρὶς περαιτέρω στοιχεῖα γιὰ τὸ σκεπτικό της καὶ τὸ διατακτικό της καὶ ἐλπίζοντας πὼς οἱ «ἰθαγενεῖς» της Ἑλλάδος στερούμαστε νοημοσύνης καὶ θὰ ἀναμασήσουμε ἁπλὰ τὸ Δελτίο Τύπου ποὺ ἐξεδόθηκε.

            Ἡ ἀλήθεια λοιπὸν ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀποκρύφθηκε στὴν ἀνακοίνωση ὅτι οἱ προσφεύγοντες ( γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι καὶ γιὰ τὰ ἔργα τους θὰ ἀναφερθοῦμε παρακάτω)  μὲ τὶς προσφυγές τους σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος διαμαρτύρονταν καὶ γιὰ τὴν ὕπαρξη θρησκευτικῶν συμβόλων στὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δικάζουν τὶς ὑποθέσεις τους χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι δικαστὲς καὶ ἔτσι (κατ’ αὐτοὺς) ἐγείρονται ἀμφιβολίες σχετικὰ μὲ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς δικαστικῆς κρίσεως ἐπὶ τῶν ὑποθέσεών τους.  Καὶ τὰ δύο αὐτὰ παράπονά τους ἀπορρίφθηκαν ὁμόφωνα ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο καὶ ἑπομένως νομίμως ὑφίστανται οἱ Εἰκόνες στὶς δικαστικὲς αἴθουσες καὶ ἐλεύθερα οἱ δικαστὲς μᾶς μποροῦν νὰ ἐκφράζουν τὶς ὀρθόδοξες θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τους.

Ἐπίσης ἀποκρύφθηκε ὅτι οἱ προσφεύγοντες ζήτησαν ἀποζημίωση ὕψους 15.000 Εὐρὼ (τόσα τοὺς λείπουν;) ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο γιὰ τὴ ζημία ποὺ ὑπέστησαν λόγω τῆς παραβίασης τῶν θρησκευτικῶν τους πεποιθήσεων. Τὸ αἴτημά τους αὐτὸ ἀπορρίφθηκε ὁμόφωνα ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο. 

Τέλος ἀπὸ τὰ 3.000 Εὐρὼ ποὺ ζητοῦσαν γιὰ δικαστικὰ ἔξοδα, τὸ δικαστήριο τοὺς ἐπιδίκασε τελικὰ 500 Εὐρώ. (Μᾶλλον «μπῆκαν» μέσα ἀπὸ τὴν ὅλη ἱστορία ἀλλὰ ἔστω καὶ γιὰ αὐτὰ τὰ 500 νὰ τοὺς εὐχηθοῦμε «σὲ καλὴ μεριά!»)

            Ἐν κατακλεῖδι, ἀπὸ τὴ δῆθεν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ ἁπλὰ προκύπτει χωρὶς ἄλλες συνέπειες, ὅπως καὶ στὸ παρελθόν, τὸ ἄτοπο τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου γιὰ τὸν ὁποῖο ὅμως καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες εἶναι ἀντίθετοι.

 

            Ποιὸ εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι;

            Γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τοῦ «Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι» εἶναι κατατοπιστικὸ -μεταξὺ ἄλλων- τὸ ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ «Ρεσάλτο» ἐδῶ:  http://www.resaltomag.gr/39.mag .

Ἐπίσης οἱ ἴδιοι, οἱ συνεργάτες τους καὶ οἱ χρηματοδότες τους παρουσιάζονται ἐδῶ:

http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/profile.html ἀπὸ ὅπου μὲ μεγάλη ἀπορία καὶ λύπη διαπιστώνουμε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ ἡ Γραμματεία Νέας Γενιᾶς συγχρηματοδοτοῦν τὸ ἐν λόγῳ Παρατηρητήριο ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὶς φιλοσκοπιανὲς ὀργανώσεις Search for Common Ground Macedonia, καὶ Macedonian Human Rights Movement of Canada!!!

Γνωρίζει ἄραγε τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν χρηματοδοτεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι γιὰ νὰ ἐκδίδει ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο μὲ ὁδηγίες πρὸς τοὺς «Μακεδόνες» πολίτες ποὺ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴ «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου» (δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα!!!) καὶ διαβεβαιώσεις ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ «μεροληπτικὴ» στάση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους (Διαβάστε τὸ φυλλάδιο ἐδῶ:

http://www.macedonianhr.org.au/wip/images/stories/pdf/Leaflet_Macedonians_denied_entry_into_Greece.pdf )

Τὸ φυλλάδιο αὐτὸ ἔχει συνταχθεῖ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2012 καὶ ἀπὸ τὸ κείμενό του ἀνακύπτουν θέματα ποὺ ἅπτονται τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου καὶ ἀφοροῦν συμπεριφορὲς καὶ κρίσεις σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς ἐδαφικῆς του ἀκεραιότητας. Τί ἔχει πράξει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἐπὶ τοῦ θέματος;

 

            Ποιοὶ εἶναι οἱ προσφεύγοντες στὴν ἐν λόγῳ δίκη

            Ἐξ αὐτῶν ποὺ προσέφυγαν σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος ὡς μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι διακρίνουμε τὸν κ. Παναγιώτη Δημητρὰ πολιτευτὴ – ὑπερασπιστὴ τῆς «Μακεδονικῆς καὶ τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας στὴν Ἑλλάδα», τὴν κυρία Andrea Gilbert καλλιτέχνιδα – συνδιοργανώτρια τοῦ Athens Gay Pride, τὴν κ. Εὐαγγελία Βλάμη ἐκπρόσωπο τῆς ὀργάνωσης «Λεσβίες γιὰ τὴν Ἰσότητα» καὶ μία ἐκ τῶν νυμφευμένων λεσβιῶν στὴν Τῆλο, τὸν κ. Δημήτρη Τσαμπρούνη ὑποψήφιο δημοτικὸ σύμβουλο στὸν Δῆμο Ἀθηναίων, συνδιοργανωτὴ τοῦ Athens Gay Pride καὶ ἐπίσης ἐκ τῶν ὁμοφυλόφιλων ποὺ παντρεύτηκαν στὴν Τῆλο, τὸν κ. Γρηγόρη Βαλλιανάτο γνωστὸ πολιτευτή, καὶ τὴν κὰ Ναυσικᾶ Παπανικολάτου – σύζυγο τοῦ κ. Δημητρᾶ (κάπου ἐδῶ τοὺς τελείωσαν προφανῶς οἱ προσφεύγοντες). «Μικρὴ παρέα μεγάλη φασαρία» θὰ ἔλεγε κανείς.

 

Κλείνοντας σὲ αὐτὸ τὸ –ἐλπίζουμε- κατατοπιστικὸ ἄρθρο γιὰ τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τῆς ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου, ὡς Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὸ νὰ ἀναδημοσιεύονται ἄκριτα  διάφορες ἀνακοινώσεις χωρὶς νὰ ἐξακριβώνεται ἂν αὐτὲς ἀνταποκρίνονται πλήρως στὴν πραγματικότητα. Μία δικαστικὴ ἀπόφαση ποὺ ἀπέρριψε τὸ μεγαλύτερο καὶ σημαντικότερο μέρος τῆς προσφυγῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι, οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἔχει περάσει ἄκριτα σὲ ὅλο τὸ διαδίκτυο καὶ τὶς ἐφημερίδες ὡς «Εὐρωκαταδίκη της Ἑλλάδος» καὶ νίκη τοῦ Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι.

 Ἂς εἶναι. Τὸ ψέμα ἔχει κοντὰ ποδάρια…