Μουσικά Κείμενα (Περιτομή Χριστού – Μ. Βασιλείου) Στιχηρό Προσόμοιο των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής, Ήχος πλ. Α΄- Μεγαλυνάριον Μ. Βασιλείου, Ήχος Β΄