Βίντεο ἐκδήλωσης μέ θέμα “Οἱ μορφὲς καὶ τὸ νόημα τῶν πειρασμῶν στὴν πνευματικὴ ζωή”, Αθήνα 26-3-2018

Ὁ π. Χρυσόστομος ἀνέφερε σὲ γενικὲς γραμμὲς ὅτι τὸ θέμα τῶν πειρασμῶν εἶναι πολὺ σημαντικὸ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν. Ἀνάλογα μὲ τὸ πῶς θὰ τοποθετηθοῦμε ἀπέναντί τους, μποροῦμε εἴτε νὰ ὠφεληθοῦμε εἴτε νὰ ζημιωθοῦμε πνευματικά. Δύο εἶναι οἱ βασικὲς κατηγορίες πειρασμῶν: 1) οἱ ἐξωτερικοὶ πειρασμοί καὶ β) οἱ ἐσωτερικοὶ πειρασμοί. Τοὺς ἐξωτερικοὺς πειρασμοὺς ἐμβάλλει ὁ πονηρὸς καὶ δὲν προκαλοῦνται ἀπὸ τὸ γνωμικὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐὰν ὁ Χριστιανὸς δὲν δώσει τὴν συγκατάθεσή του καὶ δὲν τοὺς ἀποδεχτεῖ, μπορεῖ νὰ ἀποκομίσει μεγάλο πνευματικὸ ὄφελος. Οἱ ἐξωτερικοὶ πειρασμοὶ προκαλοῦν ὀδύνη στὶς αἰσθήσεις μας, ἀλλὰ καὶ μεγάλη χαρὰ στὴν ψυχή μας, διότι ὁ χριστιανὸς ὅσο πιὸ πολὺ ἀγωνίζεται ἐναντίον τους τόσο περισσότερο δέχεται τὴν θεία Χάρη, ἡ ὁποῖα φωτίζει ὅλη τὴν ὕπαρξή μας! Ἀντίθετα οἱ ἐσωτερικοὶ πειρασμοὶ προκαλοῦνται ἀπὸ τὸ γνωμικὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνήθως σχετίζονται μὲ τὰ πάθη ποὺ ὁ καθένας μας ἔχει ἀναπτύξει, ἀνάλογα μὲ τὶς ἔξεις τῆς ψυχῆς του. Ἄρα, γιὰ αὐτοὺς τοὺς πειρασμοὺς εἶναι ὑπεύθυνος ὁ ἄνθρωπος, ἐφόσον προκαλοῦνται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο. Στὸ σημεῖο τῆς κυριακῆς προσευχῆς, ὅπου ὁ Κύριος μᾶς προτρέπει νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεό, “νὰ μὴν εἰσενέγκη ὑμᾶς εἰς πειρασμόν”, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἑρμηνεύουν, ὅτι μᾶς συμβουλεύει ὁ Χριστὸς νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μὴν ἐπιτρέψει νὰ πέσουμε καὶ νὰ παραδοθοῦμε σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κατηγορία τῶν ἐσωτερικῶν πειρασμῶν.

Ὁ ἀγῶνας ἐνάντια στοὺς πειρασμοὺς εἶναι ἰδιαίτερα λεπτὸς καὶ ἐπίπονος καὶ χρειάζεται ὁπωσδήποτε καθοδήγηση ἀπὸ ἔμπειρο πνευματικὸ ὁδηγό. Νὰ μὴν βαρυγγωμοῦμε οὔτε νὰ ἀγανακτοῦμε πολὺ δὲ περισσότερο νὰ μὴν δειλιάζουμε, ὅταν ἔρχονται οἱ πειρασμοί. Ὀφείλουμε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ διάκριση, ὑπομονὴ καὶ πίστη στὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, τηρῶντας ὅλες τὶς ἐντολὲς ποὺ μᾶς παρέδωσε, διότι Ἐκεῖνος γνωρίζει καλύτερα ἀπὸ ὅλους μας ποιὸ εἶναι τὸ συμφέρον μας!