Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Ἑ­νω­μέ­νη Ρω­μη­ο­σύνη μὲ τὶς μι­κρὲς της δυ­να­τό­τη­τες προ­σπα­θεῖ νὰ προ­βάλ­λη τὶς ἀ­ξίες τοῦ Γένους μας ἀλ­λὰ καὶ πρό­σω­πα ποὺ τὶς ἐν­σάρ­κω­σαν. Ἕ­να τέ­τοι­ο ἱ­ε­ρὸ πρό­σω­πο εἶ­ναι καὶ ὁ Ἅ­γιος Κο­σμᾶς ὁ Αἰ­τω­λός, ἰ­σα­πό­στο­λος, ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς, Δι­δά­σκα­λος τοῦ Γέ­νους καὶ Προ­φή­της.

Εἶ­ναι παν­τοῦ γνω­στὸς καὶ ἡ προ­σφο­ρὰ του ἀ­να­γνω­ρί­ζε­ται ἀ­κό­μη καὶ ἀ­πὸ ἀν­θρώ­πους ἐ­κτὸς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἐ­κεῖ­νο ποὺ ἀ­κό­μη δὲν γνω­ρί­ζομε εἶ­ναι τὸ μέ­γε­θος τῆς προ­σφο­ρᾶς του καὶ ποι­ὰ θὰ ἦ­ταν ἡ ἐ­ξέ­λι­ξη τοῦ Γέ­νους μας χω­ρὶς τὸ κή­ρυγ­μα καὶ τὴν θυ­σί­α τοῦ Ἁγίου Κο­σμᾶ. 

Κή­ρυ­ξε τὸ Εὐ­αγ­γέ­λιο στὴν γλῶσ­σα τοῦ λα­οῦ μὲ τὴν εὐ­λο­γί­α τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ἀρ­χῶν, ἀλ­λὰ καὶ τὴν ἄ­δεια τῶν κα­τὰ τό­πους Τούρ­κων πα­σά­δων. Μὲ νό­μι­μο τρό­πο, μὲ με­γά­λη δι­ά­κρι­ση καὶ μὲ πε­ρισ­σὴ θεί­α Χάρη ἔ­φε­ρε ἀ­να­γέν­νη­ση πνευ­μα­τι­κὴ στὸν λα­ό, τοὺς δί­δα­ξε τὶς ἀ­λή­θει­ες τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου καὶ κυ­ρί­ως τὴν με­τα­ξὺ τους ἀ­γά­πη, τοὺς ἐ­πέ­βαλ­λε νὰ ὁ­μι­λοῦν Ἑλ­λη­νι­κά, τοὺς συγ­κρά­τη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐ­ξω­μο­σί­ες, ἄ­νοι­ξε πολ­λὰ Σχο­λεῖ­α γιὰ νὰ μαθαί­νουν τὰ παι­διὰ γράμ­μα­τα καὶ τὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ γλῶσ­σα καὶ ἔ­δω­σε γλυ­κειὰ ἐλ­πί­δα στὸν βα­σα­νι­σμέ­νο λα­ὸ μὲ τὶς προ­φη­τεῖ­ες του γιὰ τὴν πο­θού­με­νη λευ­τε­ριὰ του. Μα­ζὶ μὲ ὅ­λους τοὺς κό­πους καὶ τοὺς κιν­δύ­νους προ­σέ­φε­ρε στὸ τέ­λος καὶ τὸν ἑ­αυ­τὸ του θυ­σί­α καὶ σφρά­γι­σε μὲ τὸ αἷ­μα του τὸ κή­ρυγ­μά του.

Δι­καί­ως ἀ­γα­πή­θη­κε ἀ­πὸ τὸν λα­ό, ποὺ τὸν ἔ­βα­λε στὴν καρ­διὰ του καὶ τὸν δι­α­τη­ρεῖ στὴν μνή­μη του ζων­τα­νὸ μέ­χρι σή­με­ρα. Τὰ λό­για του καὶ οἱ προ­φη­τεῖ­ες του ἦ­ταν ἡ πα­ρη­γο­ριὰ καὶ ἡ ἀ­δο­λε­σχί­α τοῦ ὑ­πό­δου­λου Ἑλ­ληνισμ­οῦ. Τὸν τί­μη­σαν εὐ­θὺς ἀ­μέ­σως ὡς ἅ­γιο καὶ προ­φή­τη καὶ σή­με­ρα εἶ­ναι δι­ά­σπαρ­τη ὅ­λη ἡ Ἑλ­λά­δα μὲ Μο­να­στή­ρια καὶ Να­οὺς ποὺ τι­μῶν­ται στὸ ὄ­νο­μά του, ἀλ­λὰ καὶ Προ­σκυ­νη­τά­ρια καὶ προ­το­μὲς ποὺ θυ­μί­ζουν τὸ πέ­ρα­σμά του. Εἶ­ναι πάν­τα ἐ­πί­και­ρος ὁ Ἅ­­γιος καὶ σή­με­ρα ἀ­κό­μη ἀ­να­μέ­νο­με τὴν ἐκ­πλή­ρω­ση πολ­λῶν προ­φη­τει­ῶν του.

Αὐ­τὸν τὸν με­γά­λο Ἅ­γιο, ποὺ τό­σο εὐ­ερ­γέ­τη­σε τὸ Γέ­νος μας, ὅ­σον ἴ­σως οὐ­δεὶς ἄλ­λος κα­τὰ τὴν μα­κραί­ω­να δου­λεί­α του καὶ ἐ­λάμ­πρυ­νε τὸ στε­ρέ­ω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Καὶ στὸ παρελθὸν τὸν προβάλ­λα­με μὲ τὴν ἔκ­δο­ση ὀ­πτι­ο­α­κου­στι­κοῦ δί­σκου καὶ τὸ βι­βλί­ο τῆς Μα­ρί­ας Μα­μα­σού­λα, ὁ Ἅ­γιος τῶν Ἑλ­λη­νι­κῶν Σχο­λεί­ων, μὲ θέ­μα­τα ποὺ ἀ­φο­ροῦν κυ­ρί­ως τοὺς νέ­ους. Προ­σε­φέρ­θη­σαν ἀμ­φό­τε­ρα δω­ρε­ὰν σὲ δε­κά­δες χι­λιά­δες ἀν­τί­τυ­πα, καὶ ἔ­γι­ναν καὶ γί­νον­ταιπολ­λὲς ἐκ­δη­λώ­σεις ἀ­νὰ τὴν Ἑλ­λά­δα γιὰ τὸν Ἅ­γιο Κο­σμᾶ. 

Τώ­ρα, ὡς ἐ­λά­χι­στον δεῖγ­μα τι­μῆς καὶ εὐ­λα­βείας πρὸς τὸν Ἅ­γιο Κο­σμᾶ ἐκ­δί­δο­με καὶ τὸ πα­ρὸν βι­βλί­ο καὶ αὐ­τὸ κό­πος καὶ προ­σφο­ρὰ τῆς Μα­ρί­ας Μα­μα­σού­λα, ἡ ὁ­ποί­α σή­με­ρα εἶ­ναι ἀ­πὸ τοὺς πιὸ εἰ­δι­κοὺς με­λε­τη­τὲς τοῦ Ἁ­γίου Κο­σμᾶ. Ἀ­φι­έ­ρω­σε πολ­λὰ ἔ­τη σπου­δῶν καὶ ἐ­ρεύ­νης, ἐ­ξέ­δω­σε ἀρ­κε­τὰ βι­βλί­α, ἔ­γραψε ἄρ­θρα καὶ ἔ­κα­νε δι­α­λέ­ξεις γιὰ τὸν ἀ­γα­πη­μέ­νο της Ἅ­γιο, ὁ ὁποῖος ἐ­δόξασε τήν γενέτειρά της. Τὴν ὑ­πε­ρευ­χα­ρι­στοῦ­με γιὰ τὴν ἀ­νι­δι­ο­τε­λῆ προσφο­ρὰ της καὶ ἐ­πι­κα­λού­μα­στε γι᾽ αὐ­τὴν τὴν χά­ρη τοῦ Ἁ­γίου ὡς ἀν­τα­μοι­βὴ στοὺς κό­πους της.

Τὸ βι­βλί­ο πε­ρι­έ­χει τὸν βί­ο του μὲ πολ­λὰ ἄ­γνω­στα στοι­χεῖ­α, ὅ­λες τὶς σω­ζό­με­νες Δι­δα­χὲς του, τὶς Ἐ­πι­στο­λὲς καὶ τὶς προ­φη­τεῖ­ες του σχο­λι­α­σμέ­νες καὶ στὸ τέ­λος λί­γες ἐν­δει­κτι­κὲς φω­το­γρα­φί­ες, προσφορὰ τῆς Μαρίας Μαμασούλα.

Στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ βίου καὶ τῶν Δι­δα­χῶν τοῦ Ἁ­γίου εὐ­χό­μα­στε νὰ πυ­ρω­θοῦν μὲ τὴν δι­πλῆ ἀ­γά­πη ποὺ δίδασκε καὶ νὰ ἀ­γω­νι­σθοῦν γιὰ τὴν ψυ­χὴ τους καὶ τὸν Χρι­στό. Στὸ δὲ τα­λαί­πω­ρο Γέ­νος μας εὐ­χόμα­στε μὲ τὶς πρε­σβεῖ­ες τοῦ Ἁ­γίου Κο­σμᾶ, νὰ ᾽ρθῆ τὸ «Πο­θού­με­νο» καὶ νὰ βρῆ κυ­ρί­ως τὸν πο­θού­με­νο Κύ­ριον Ἰ­η­σοῦν Χριστόν.   Ἀ­μήν.

 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ”ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ”

Τὸ σωματεῖο Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.), μὲ ἕδρα τὴ Θεσσαλονίκη, καὶ ἡ τηλεόραση τοῦ Ἀχελώου, μὲ ἕδρα τὸ Ἀγρίνιο, ὁλοκλήρωσαν τὴν παραγωγὴ ἑνὸς ὀπτικοακουστικοῦ δίσκου, ποὺ περιλαμβάνει τὸν Βίο, τὶς Διδαχές, τὶς Ἐπιστολὲς καὶ τὶς Προφητεῖες τοῦ ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ.

Ἡ μεγάλη αὐτὴ παραγωγὴ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἐπιστημονικὴ προσπάθεια ὀπτικοακουστικῆς καταγραφῆς τοῦ ἔργου καὶ τῆς δράσης τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό, καθὼς καὶ σπάνιες εἰκόνες καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ ἐπαρχίες ποὺ ἔζησε καὶ ἔδρασε ὁ Ἅγιος. (Μακεδονία, Θεσσαλία, Αἰτωλία, Ἀκαρνανία, Ἄρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Β. Ἤπειρο κ.ἄ.).

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος μετὰ τὴν Ἅλωση Ἕλληνας καὶ πατέρας τοῦ νεοελληνικοῦ Ἔθνους. Ἡ μεγαλύτερη θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας. Ἱεραπόστολος καὶ συγχρόνως Ἐθναπόστολος. Ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ πνευματοφόρος ἄνδρας, ὁ ἁγιορείτης μοναχός, ὁ μεγάλος Διδάχος καὶ ἐκφραστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ρωμηοσύνης. Ὁ ἀναγεννητὴς τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ.

Τὸ κήρυγμά του καὶ ἡ δράση του ἦταν ἕνα εὔστοχο κράμα «χριστιανικοῦ συναισθήματος καὶ λαϊκῆς πρακτικότητας», εἶχε τὴ σφραγίδα τοῦ ἤθους του, τῆς πιστῆς ψυχῆς του καὶ τῆς ἑλληνικῆς συνείδησής του.

Ὁ λαὸς τὸν λάτρευε καὶ τὸν τιμοῦσε ὡς ἅγιο ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσε. Τὸν εἶχε Ἅγιο 182 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοποίησή του, τὸ 1961. Ἡ 260ή συνοδικὴ πράξη τοῦ Πατριαρχείου τῆς 20ῆςἈπριλίου κατέταξε τὸν Κοσμᾶ μεταξὺ τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ ἡμέρα ἑορτασμοῦ του τὴν 24η Αὐγούστου, ἡμέρα τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου. Ἂς ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες του!

 

Μέρος πρώτο:

 

Μέρος δεύτερο: