Γέρων Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός

Στόν ὄγδοο τό­μο τῆς σει­ρᾶς «Ὀρ­θό­δο­ξο βίω­μα» ἡ νωμένη Ρωμηοσύνη πα­ρου­σιά­ζει τόν βί­ο, τούς ἀγῶνες καί τίς δι­δα­χές τοῦ Γέ­ρον­τος Χρυ­σο­στόμου τοῦ Σταυ­ρο­νι­κη­τια­νοῦ (1926–2009).

Ἀ­να­θρε­μμέ­νος σέ μιά χρι­στια­νική οἰ­κο­γέ­νεια, πού ὁ παπ­πούς του ἦ­ταν ἱ­ε­ρέ­ας, μυ­ή­θη­κε ἀ­πό τήν μι­κρή του ἡ­λι­κί­α στήν λα­τρεί­α καί στήν ἀ­σκη­τι­κή ζω­ή. Πέ­ρα­σε δύ­σκο­λα παι­δι­κά χρό­νια. Ἔ­γι­νε μοναχός στό Ἅγιον Ὄ­ρος ἀλ­λά πα­ρά τήν θέ­λη­σή του βρέ­θη­κε στήν πο­λύ­βου­η πρω­τεύ­ου­σα. Τούς ἁγίους Πα­τέ­ρες πού γνώ­ρι­σε καί τήν “κα­λή μα­γιά” πού πῆρε ἀ­πό τό πε­ρι­βό­λι τῆς Πα­να­γί­ας τά δι­α­φύ­λα­ξε στήν καρ­διά του ὡς πο­λύ­τι­μη κλη­ρο­νο­μιά καί πάν­τα μι­λοῦ­σε γιά τό Ὄ­ρος.

Ἔ­ζη­σε στόν κό­σμο ὡς μο­να­χός ἁ­γι­ο­ρεί­της. Σάν χα­ρι­τω­μέ­νο ἄν­θος πού με­τα­φυ­τεύ­τη­κε, εὐ­ω­δί­α­σε καί ἀπέ­δω­σε καρ­πούς. Ὠ­φέ­λη­σε πολ­λούς μέ τίς πα­ρα­στα­τι­κές καί ζων­τα­νές δι­η­γή­σεις του, με­ταρ­σί­ω­νε τούς πι­στούς μέ τίς κα­τα­νυ­κτι­κές Λει­τουρ­γί­ες του καί μέ τήν χά­ρη τοῦ ἐμ­πεί­ρου Πνευ­μα­τι­κοῦ ἀ­νε­γέν­νη­σε πολλούς.

Συν­δύ­α­ζε τήν ἀ­σκη­τι­κή ἀ­κρί­βεια στόν ἑ­αυ­τό του καί τήν στορ­γή καί συμ­πά­θεια στούςἄλ­λους, τήν μεγαλο­πρέ­πεια μέ τήν ἁ­πλό­τη­τα, τήν εὐ­λά­βεια καί τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α, τήν ἀρ­χον­τιά καί τήν ἀ­φά­νεια, τήν δύναμη καί τήν ταπείνωση.

Εἶ­χε γί­νει γνω­στός ὁ Γέ­ρον­τας, ἄν καί ἔ­κρυ­βε τόν ἑ­αυ­τό του καί τά χα­ρί­σμα­τά του, καί κα­τέ­φευ­γαν πολ­λοί κον­τά του, ἰ­δι­αί­τε­ρα νέ­οι γιά πα­ρη­γο­ριά καί βο­ή­θεια.

Ὁ βί­ος τοῦ Γέ­ρον­τα εἶ­ναι κό­πος καί προ­σφο­ρά ἑ­νός ἐ­κλε­κτοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ του τέ­κνου, τοῦ π. Θε­ο­δο­σί­ου Χρι­στο­φό­ρου, ἐ­φη­με­ρί­ου στόν Ἱερό Να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου Μά­μαν­τος, κά­τω Λα­κα­τά­μια τῆς Κύ­πρου. Ὡς φοιτητής εἶ­χε τα­κτι­κή ἐ­πι­κοι­νω­νί­α καί συ­να­να­στρο­φή μέ τόν Γέ­ρον­τα, ὁ ὁποῖος καί τόν βο­ή­θη­σε νά γί­νη ἱε­ρέ­ας. Μέ εὐ­λά­βεια δι­έ­σω­σε ὅ­σα ἄ­κου­γε ἀ­πό αὐτόν, τά ὁ­ποῖ­α κα­τό­πιν προ­τρο­πῆς καί πα­ρα­κλή­σε­ώς μας τά κα­τέ­γρα­ψε καί ἐκ­δί­δον­ται «εἰς κοι­νήν ὠ­φέ­λειαν». Ἀ­πο­τε­λοῦν τό κα­λύ­τε­ρο μνη­μόσυ­νο γιά τόν Γέρον­τά του. Τόν εὐ­χα­ρι­στοῦ­με καί εὐ­χό­μα­στε νά ἀ­κο­λου­θή­ση τήν πο­ρεί­α του.

Εὐ­χό­μα­στε ὁ Θε­ός νά ἀ­να­δεί­ξη καί ἄλ­λους παρο­μοί­ους Γέ­ρον­τες, γιά νά βο­η­θοῦν τόν λα­ό Του στήν σημε­ρι­νή δύ­σκο­λη ἐ­πο­χή τῆς ἀ­πο­στα­σί­ας, γιά τήν ὁ­ποί­α μι­λοῦ­σε συ­χνά ὁ Γέ­ρον­τας Χρυ­σόστομος καί προ­σευ­χό­ταν.

Τήν εὐ­χή του νά ἔ­χω­με.   Ἀ­μήν.

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, στὸ τηλέφωνο:  2310552207  ή από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: sales@enromiosini.gr