Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης ο δια Χριστόν πτωχός

Ἀρνησίκοσμος παῖς λιπὼν γῆς καλύβην,
Ἐν οὐρανοῖς ἔπηξε καινὴν καλύβην.
Πέμπτῃ Ἰωάννης δεκάτῃ καλύβην μετέπηξεν.

Λειτουργικά κείμενα