Όσιοι Θεόφιλος ο Ομολογητής και Λογγίνος ο Στυλίτης

Τὴν κλῆσιν ἔργοις Θεόφιλος δεικνύων,
Θεανδρικῆς ἤθλησεν εἰκόνος χάριν.