Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Ἄκλειστος ὅρμος Ταράσιον λαμβάνει,
Κόσμου ταραχῆς, καὶ ζάλης σεσωσμένον.
Εἰκάδι ἐκ ταράχοιο Ταράσιος ἔπτατο πέμπτῃ.

Λειτουργικά κείμενα

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα