Ἅγιος Σεβαστιανός

Σεβαστιανὸς τῶν πλάνης σεβασμάτων,
Καταφρονήσας τύπτεται τὸ σαρκίον.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ Σεβαστιανὸς ῥοπαλίσθη.

Βιογραφία

Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανός γεννήθηκε στά Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, τό 250 μέ 256 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του τόν ἀνέθρεψαν μέ μεγάλη χριστιανική ἐπιμέλεια. Καθώς ἦ-ταν καί ἀπό γένος διακεκριμένο, εἵλκυσε τήν εὔνοια τοῦ αὐτοκράτορα Καρί-νου, πού γρήγορα τόν ἀνέδειξε σάν στρατιωτικό. Ἔπειτα, ὁ Διοκλητιανός τόν ἔκανε ἀρχηγό τοῦ πρώτου συντάγματος τῶν πραιτοριανῶν.

Φιλάνθρωπη ψυχή ὁ Σεβαστιανός, ἀπό τή θέση αὐτή πολλές φορές ὑπῆρξε προστάτης τῶν φτωχῶν καί τῶν πασχόντων χριστιανῶν. Πρόθυμα ἐπίσης, βοηθοῦσε στίς ἀνάγκες τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί ὁ πάπας Γάϊος τοῦ ἀπένειμε τόν τίτλο τοῦ ὑπερασπιστῆ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅταν ὅμως ἄρχισε ὁ διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν, συνελήφθη μία ὁμάδα χριστιανῶν. Ὁ Σεβαστιανός, προκειμένου νά τούς ἐμψυχώσει τήν ὥρα πού αὐτοί δικάζονταν, πρός γενική κατάπληξη ὅλων δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανός. Ὁ Διοκλητιανός διέταξε τό θάνατό του. Καί ὁ Σεβαστιανός δέν ἄργησε νά πέ-σει κάτω, τρυπημένος στό στῆθος ἀπό βέλος.

Τό σῶμα του παρέλαβε κάποια εὐσεβής χήρα, ἡ Λουκίνα. Διαπίστωσε ὅμως, ὅτι ἀνέπνεε ἀκόμα. Ἀφοῦ τόν περιποιήθηκε, μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ Σεβαστι-ανός ἀνέκτησε τήν ὑγεία του. Ἀλλά καί πάλι ἐπεδίωξε καί συνάντησε τό Διο-κλητιανό καί τόν ἤλεγξε γιά τή σκληρότητά του. Τότε αὐτός διέταξε καί τόν μα-στίγωσαν μέχρι θανάτου. Ἔτσι, ὁ Σεβαστιανός ἔγινε παράδειγμα ἀγωνιστικό-τητας γιά τήν πίστη «ἄχρι θανάτου» (Ἀποκάλυψη Ἰωάννου, θ’ 10).

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Συγκλήτου σφαλλομένης παριδῶν τὰ συνέδρια, Σεβαστιανὲ πανολβίαν, συναγείρεις συνέλευσιν, Μαρτύρων ἀληθῶς πανευκλεῶν, σὺν σοῖ καταβαλόντων τὸν ἐχθρόν, μεθ’ ὧν θείας συναυλίας ἀξιωθεῖς, φαιδρύνεις τοὺς βοώντας σοι, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν ἰάματα.

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα