Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Λιπὼν ὁ Νήφων τὴν κάτω προεδρίαν
Χριστῷ παρέστῃ τῷ προέδρῳ τῶν ὅλων.

Λειτουργικά κείμενα