Άγιος Καλλίνικος

Βληθεὶς ὁ Καλλίνικος ἐν τῇ καμίνῳ,
Τὸ νικοκαλὲς εὗρε καὶ θεῖον στέφος.
Εἰκάδι ἀμφενάτῃ φλὸξ Καλλίνικον κατέδαψε.

 

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα