Άγιος Ανδρέας ο διά Χριστόν σαλός

Παύλου τὸ ῥῆμα καὶ μεταστὰς Ἀνδρέας
Ἡμεῖς γε μωροὶ διὰ Χριστὸν κεκράγει.
Ὀγδοάτῃ εἰκάδι Ἀνδρέας ἔκθανε πυκινόφρων.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ