Άγιος Ερμείας

Βάπτεις σεαυτὸν κογχύλῃ σῶν αἱμάτων,
Ἑρμεία, τμηθεὶς· ὢ βαφῆς ἀνεκπλύτου!
Ἑρμείαν τριακοστῇ ἄορ κατέκτανε πρώτῃ.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα