Χαιρετισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης στὴν ἐκδήλωση τῶν Ἀθηνῶν μὲ θέμα «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τό Συντονιστικό τῶν 22 Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης  χαιρετίζει καί ἐνθέρμως συμπαρίσταται στήν ἐκδήλωση πού διοργανώνουν  τά  Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα “ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ”  (Ἐκδήλωση ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ), τήν Κυριακή 6 Μαΐου στό Πολεμικό Μουσεῖο.

Τό φλέγον αὐτό, ἀπό κάθε ἄποψη, ζήτημα εἶναι ἀπαραίτητο νά θεωρηθεῖ στίς πραγματικές του διαστάσεις καθώς καί στίς ἐπιπτώσεις πού ἔχει στόν κοινωνικό ἱστό τῆς πατρίδας μας. Οἱ ἐθνικές, δημογραφικές, πνευματικές, κοινωνικές καί ἰατρικές  συνέπειες τῆς πολιτικῆς πού ἀκολουθήθηκε τίς τελευταῖες δεκαετίες εἶναι ἤδη ὁρατές καί κινδυνεύουν νά γίνουν μή ἀναστρέψιμες, ἄν οἱ ὑπεύθυνοι πνευματικοί φορεῖς τῆς πατρίδας μας, ἀλλά καί ὁ καθένας μας ὡς μέλος τῆς κοινωνίας, δέν ἀλλάξουμε ἀμέσως στάση.

Ἀκολουθώντας τήν εὐαγγελική διδασκαλία, τήν παράδοση τῆς πατρίδας μας ἀλλά καί τά συμπεράσματα τῆς παγκόσμιας ἰατρικῆς κοινότητας, μαζί μέ τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν ΖΗΤΟΥΜΕ:

  1. Νά γίνει σεβαστό τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ ἐμβρύου στή ζωή.
  2. Νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι ὅτι σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας τό ἔμβρυο ἐμψυχοῦται ταυτόχρονα μέ τή σύλληψη καί ὅτι ἡ ἔκτρωση ἔχει πολλές καί σοβαρές κοινωνικές, πνευματικές καί ἰατρικές ἐπιπτώσεις τόσο ἀτομικά, γιά τήν κυοφοροῦσα γυναίκα, ὅσο καί συνολικά, γιά τήν πατρίδα μας, πού ἄν καί χριστιανική παραβιάζει τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί μέ τήν πράξη αὐτή ἀπομακρύνει τήν θεία χάρη καί εὐλογία.
  3. Νά στηριχθεῖ ἡ πανταχόθεν βαλλομένη ἑλληνική οἰκογένεια.
  4. Νά στηριχθοῦν ἀπό τήν Πολιτεία καί τήν Ἐκκλησία ἠθικά, πνευματικά ἀλλά καί ὑλικά οἱ γυναῖκες ἐκεῖνες πού γιά ποικίλους λόγους, καί ἀντιμετωπίζοντας μόνες τους μία ἐγκυμοσύνη, ἀναγκάζονται συχνά νά καταφύγουν στήν ἔκτρωση.

Σέ μία ἐποχή, πού ἀνερυθρίαστα καί ὠμά προβάλλονται καί ἐπιβάλλονται τά “δικαιώματα” κάθε εἴδους “μειονοτήτων”, εἶναι βαθύτατα ὑποκριτικό νά περι­φρονεῖται ὄχι ὁποιοδήποτε “δικαίωμα” ἀλλά τό ὑπέρτατο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ἀθώων καί ἀνυπεράσπιστων πλασμάτων. Τά μέλη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης ἑνώνουμε δυναμικά τή φωνή μας μέ τή φωνή τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῶν Ἀθηνῶν καί δηλώνουμε ὅτι “Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗ”.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28.4.2018